Pakiet SLIM VAT 2 już od 1 października

1 października wejdzie w życie większość regulacji z tak zwanego pakietu SLIM VAT 2. To oznacza pewne zmiany dla przedsiębiorców. Będzie łatwiej czy trudniej? O jakich nowych obowiązkach należy pamiętać? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Transakcje łańcuchowe i WNT

Najważniejsza zmiana w ramach pakietu SLIM VAT 2 dotyczy tak zwanych transakcji łańcuchowych. Zgodnie z nową regulacją w przypadku eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stanie się jasne, której dostawie będzie przyporządkowana wysyłka lub transport towarów, w sytuacji w której w transakcji łańcuchowej to nie nabywca lub podmiot pośredniczący organizują transport. Jeżeli zatem transport będzie organizowany przez pierwszego lub ostatniego nabywcę, to jednocześnie wysyłka lub transport towarów będzie przyporządkowany dostawie organizowanej przez pierwszego lub ostatniego nabywcę. Pewne modyfikacje dotkną również zagadnienia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Zrezygnowano bowiem z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku VAT naliczonego w tym samy okresie, w którym wykazano podatek VAT należny, od wykazania podatku VAT należnego w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Korekta deklaracji VAT i ulga za złe długi

Ponadto w pakiecie SLIM VAT 2 zdecydowano się na wdrożenie procedury uproszczonej VAT. Dzięki niej podatnik rozliczający podatek należy VAT z tytułu importu towarów w deklaracji VAT będzie mógł dokonać korekty tej deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym podatnik miał rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów. Ta możliwość dotyczy przy tym sytuacji, w której podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył podatku VAT w prawidłowej wysokości. Dodatkową korzyścią dla podatników, wynikającą z regulacji pakietu SLIM VAT 2 jest także wydłużenie terminu do skorzystania z tak zwanej ulgi za złe długi. Od 1 października przedsiębiorcy będą mieli na to 3 lata od końca roku podatkowego, w którym faktura została wystawiona. Oprócz tego zlikwidowany zostanie warunek, zgodnie z którym podmiot, w stosunku do którego ulga za złe długi jest stosowana nie może być w momencie zastosowania w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Dłużnik nie będzie też musiał być czynnym podatnikiem VAT. Ten warunek będzie musiał spełnić jedynie dostawca.

Więcej czasu na deklarację VAT-26 i korzystniejsze odliczenie

Kolejną zmianą w ramach pakietu SLIM VAT 2 jest również wydłużenie terminu do złożenia deklaracji VAT-26 od samochodów używanych w całości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi o takie pojazdy, które nie są wykorzystywane w najmniejszym stopniu na użytek prywatny, a także w odniesieniu do których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu. Deklarację VAT-26 będzie trzeba złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z tym samochodem. Nie można przy tym przekroczyć terminu do złożenia ewidencji JPK_V7M/V7K za dany miesiąc. Warto też pamiętać o nowym rozszerzeniu możliwości odliczenia podatku VAT nieodliczonego w terminie poprzez złożenie stosownej korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego. Ewentualnie za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych lub dwóch następnych okresów rozliczeniowych w przypadku tak zwanych małych podatników. Przy czym granicznym terminem złożenia korekty jest 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Opodatkowanie nieruchomości i przesuwanie środków w ramach rachunku VAT

Nieco drobniejszymi zmianami w ramach pakietu SLIM VAT 2 jest natomiast wprowadzenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT w samym akcie notarialnym, a także pewne kwestie techniczne związane z rachunkiem VAT. W ramach tego drugiego zagadnienia podatnik będzie mógł wystąpić do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę należących do niego środków i zdeponowanych na rachunku technicznym. Możliwe stanie się również przekazywanie środków między rachunkami VAT w różnych bankach oraz przeznaczania środków z tego konta na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Oczywiście nie wszystkie zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 2 wchodzą w życie 1 października. Przepisy dotyczące procedury uproszczonej VAT oraz neutralnego rozliczenia WNT obowiązują na przykład już od 7 września 2021 r., czyli następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą wszelkie zmiany w prawie. Informujemy naszych klientów o ważnych dla nich modyfikacjach. Zapraszamy do kontaktu.