Biała lista podatników VAT – jak to działa?

Od prawie dwóch tygodni funkcjonuje biała lista podatników VAT, czyli elektroniczny wykaz przedsiębiorców, będących podatnikami VAT. Głównym jej elementem jest informacja o rachunkach bankowych przedsiębiorstw. Jeżeli kontrahent dokona wpłaty na inne konto niż podane w wykazie, narazi się na surowe sankcje.

Nowe obowiązki Szefa KAS

Zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT, a także zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Ten wykaz udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Jakie dane zawiera biała lista podatników VAT?

W oparciu o przepisy ustawy o VAT wykaz zawiera takie informacje, jak: firma (nazwa) lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany, status podmiotu (w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, a także zarejestrowanego jako “podatnik VAT czynny” albo “podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona), REGON, PESEL, numer w KRS, adres siedziby, imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, imiona i nazwiska prokurentów, daty rejestracji, odmowy rejestracji i wykreślenia z rejestru, a także numery rachunków rozliczeniowych.

Niesprawdzenie kontrahenta może grozić sankcją

Biała lista podatników VAT będzie bardzo przydatnym narzędziem, ponieważ w przypadku przelania pieniędzy na inny rachunek bankowy, niż podany na liście, kontrahent narazi się na sankcję. Konsekwencją takiej pomyłki, w przypadku przekroczenia kwoty 15.000 złotych, będzie niemożność rozliczenia tej kwoty w kosztach uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy zostaną zatem obarczeni dodatkowym obowiązkiem. Przy czym istotne jest sprawdzenie rachunku na dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy. Od przykrych konsekwencji w przypadku przelania pieniędzy na złe konto będzie można się uwolnić tylko wtedy, gdy taki fakt zgłosimy do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od zlecenia przelewu.

Czy banki dostosują swoje systemy do nowych wymogów?

Na razie sprawdzanie numerów rachunków może okazać się nieco uciążliwe. Docelowo jednak fiskus ma przekazać informacje o rachunkach rozliczeniowych podatników VAT instytucjom finansowym, które stworzą narzędzia umożliwiające przedsiębiorcom automatyczne weryfikowanie, czy przelew trafi na zweryfikowane konto. Oczywiście każdy podatnik, który zauważy jakąkolwiek niezgodność danych, zawartych na białej liście podatników VAT z ich rzeczywistym stanem, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej).

Na razie liczne problemy

Biała lista podatników obowiązuje od 1 września 2019 r. Ewentualne, błędne przelewy będą jednak sankcjonowane dopiero od 1 stycznia 2020 r. Te kilka miesięcy to czas, aby przedsiębiorcy przywykli do nowych zasad i dodatkowych obowiązków, a także aby organy administracji skarbowej naprawiły ewentualne, występujące błędy. Pierwsze dni funkcjonowania białej listy podatników pokazały, że błędów jest całkiem sporo. Na razie przedsiębiorcy zgłaszają niezgodność danych, błędne daty rejestracji, niewłaściwe przypisanie podatnika do katalogu podmiotów wykreślonych z rejestru i tak dalej. Miejmy jednak nadzieję, że cztery miesiące wystarczą na naprawienie wszelkich nieprawidłowości.