Biegli rewidenci jako zawód zaufania publicznego

Nie da się ukryć, że biegły rewident to osoba trzecia, która poznaje szczegóły działalności danej firmy. Pozyskuje informacje o przeprowadzanych transakcjach, dane finansowe i inne wiadomości, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Czy można mu zatem spokojnie powierzyć istotne dla firmy dokumenty? Tak, ponieważ biegły rewident to zawód zaufania publicznego.

Czym jest tajemnica zawodowa biegłego rewidenta?

Jak wynika z art. 78 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zarówno biegły rewident, jak i firma audytorska, są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. Co przy tym istotne, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. Obowiązuje zatem nawet długo po zakończeniu badania. W ustawie wskazano również, że do przestrzegania tajemnicy zawodowej zobowiązani są nie tylko bezpośrednio biegli rewidenci, ale również wszelkie osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba że na ich ujawnienie zezwalają przepisy odrębne.

Kiedy nie dochodzi do naruszenia tajemnicy zawodowej?

Warto również wskazać, kiedy nie dochodzi do naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. W ustawie o biegłych rewidentach wskazano cztery takie przypadki. Po pierwsze chodzi o złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie informacji lub przekazywanie dokumentów w przypadkach określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. Po drugie o udostępnianie dokumentacji i informacji z wykonywania czynności rewizji finansowej w związku z toczącymi się postępowaniami przed Komisją Nadzoru Audytowego lub organami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Po trzecie natomiast o przekazanie przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską – w przypadku przeprowadzania badania ustawowego jednostki należącej do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca znajduje się w państwie trzecim – dokumentacji dotyczącej wykonywanej pracy w zakresie badania ustawowego biegłemu rewidentowi grupy kapitałowej, jeżeli dokumentacja ta jest konieczna do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Po czwarte natomiast o przekazywanie przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską informacji na podstawie przepisów działu III rozdziału 11a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w zakresie określonym tymi przepisami.

Co grozi biegłemu rewidentowi za naruszenie tajemnicy zawodowej?

Zarówno firma audytorska, jak i biegły rewident, za ewentualne naruszenie przepisów, związanych z tajemnicą zawodową, podlega karze administracyjnej. Karami administracyjnymi są natomiast: upomnienie, kara pieniężna, zakaz przeprowadzania badań, zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej, zakaz świadczenia usług, objętych standardami wykonywania zawodu, zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów, a także skreślenie z listy biegłych rewidentów. Jeśli chodzi o wysokość kary pieniężnej, w odniesieniu do firmy audytorskiej nie można ona przekroczyć 10 procent przychodów netto ze sprzedaży usług, świadczonych w ramach działalności, osiągniętych przez firmę w poprzednim roku obrotowym. Z kolei kara finansowa, nakładana na poszczególne osoby, nie może przekraczać kwoty 250 000 zł. Jak zatem widać dolegliwość, związana z ewentualnym naruszeniem tajemnicy zawodowej jest znaczna. Takiego ryzyka z pewnością nie podejmie żaden biegły rewident.

Kancelaria Magnet – profesjonalni biegli rewidenci

Kancelaria Magnet istnieje od 2006 r. Skupia biegłych rewidentów, doradców podatkowych i specjalistów z zakresu wyceny. Wykonując wszelkie czynności, w ramach prowadzonej działalności, mamy na względzie przede wszystkim dobro Klienta i bezpieczeństwo finansowe jego firmy. Wartość nadrzędną stanowi dla nas tajemnica zawodowa i nigdy nie pozwolilibyśmy sobie na jej naruszenie. Zapraszamy do kontaktu. Oferujemy profesjonalną pomoc.