Co z tymi sprawozdaniami finansowymi?

Wielu przedsiębiorców od pewnego czasu zadaje sobie pytanie – co z tymi sprawozdaniami finansowymi. Czy w dobie koronawirusa terminy uległy zmianie? Tych, którzy nie dokonali pewnych, ciążących na nich obowiązków, uspokajamy. Niektóre terminy zostały przedłużone.

Specustawa o COVID-19 a przesunięcie terminów

Marzec to z reguły czas składania sprawozdania finansowego. W tym roku sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przedłużono terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacji. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie, pojawiły się natomiast w rozporządzeniu Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Co przewiduje rozporządzenie?

Wydłużenie terminów obejmuje okres od 21 dni do 3 miesięcy, w zależności od rodzaju czynności, której ono dotyczy. Zmodyfikowano między innymi regulacje, dotyczące ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości budżetowej, a także sprawozdawczości statystycznej. Zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, powinny więc zweryfikować, czy terminy dokonania przez nich pewnych czynności, nie uległy przypadkiem zmianie. Takie przesunięcie terminów może stanowić dla nich sporą ulgę, szczególnie w okresie kwarantanny lub izolacji.

Kiedy należy sporządzić, zatwierdzić i przekazać sprawozdanie finansowe?

Przedsiębiorców szczególnie interesuje kwestia sprawozdawczości finansowej. W oparciu o przepisy rozporządzenia z 31 marca 2020 r. przede wszystkim przedłużono do 31 lipca 2020 r. termin, dotyczący przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.

Ponadto o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące, przedłużono terminy:

  • sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzenia sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności
  • sporządzenia sprawozdania z działalności, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Z kolei o 60 dni przedłużono terminy do przekazania i zatwierdzenia sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego. O 2 miesiące przedłużono terminy, dotyczące sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w § 39 ust. 1 i 4 rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. O 2 miesiące przedłużono natomiast terminy, dotyczące zatwierdzenia oraz złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy, o których mowa w § 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. W pewnym zakresie zmodyfikowano też terminy, odnoszące się do sprawozdawczości finansowej w jednostkach sfery budżetowej.

Kancelaria Magnet – dbamy o bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorców

Terminy zostały przedłużone. Nasi specjaliści polecają jednak dokonanie wszystkich czynności, w najbliższym, możliwym terminie. Nie warto z tym czekać do ostatniego dnia. Kancelaria Magnet oferuje kompleksową pomoc w wykonaniu wszelkich obowiązków sprawozdawczych. Zapraszamy do kontaktu.