Dofinansowanie kosztów działalności a podatek

Dzięki tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy zyskali wiele możliwości ubiegania się o finansową pomoc. Trzeba jednak uważać, ponieważ niektóre rodzaje wsparcia mogą zainteresować urząd skarbowy. Kiedy zapłacimy podatek?

Dofinansowanie części kosztów działalności – dla kogo?

Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli tak zwanej tarczy antykryzysowej lub specustawy o COVID-19, przedsiębiorcy otrzymują pomoc finansową. Jednym z dostępnych rozwiązań osłonowych jest możliwość uzyskania dofinansowania części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Z art 15zzc wspomnianego aktu wynika, że “starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19”.

Czym jest spadek obrotów gospodarczych?

W dalszej części wspomnianego artykułu wyjaśniono natomiast, że “przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.”

Dofinansowanie części kosztów działalności – jak liczyć?

Przedsiębiorcy mogą, w ramach tej pomocy, ubiegać się o różne kwoty dofinansowania. W ustawie zostało wskazanych kilka progów. Na przykład jeżeli odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30 procent, mogą otrzymać 50 procent minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Z kolei przy spadku o 80 procent, mogą zyskać 90 procent minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Te kwoty są natomiast przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. O ile samo uzyskanie środków nie jest szczególnie trudne, problemy pojawiają się na etapie księgowania tej pomocy. Niestety Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że ten przychód powinien zostać opodatkowany.

Podatek od uzyskanej pomocy

W tym kontekście należałoby wskazać zatem art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, że przychodem z działalności gospodarczej są między innymi różnego rodzaju dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Niestety dofinansowanie od starosty mieści się zatem w ramach pojęcia nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednocześnie wydatki z tym związane mogą być kosztami uzyskania przychodów.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści na bieżąco udzielają klientom niezbędnego wsparcia. Oferujemy nie tylko pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych, ale i proponujemy szeroko rozumiane doradztwo podatkowe. Zapraszamy do kontaktu.