E-sprawozdania – zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Wielkimi krokami zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego dla przedsiębiorców, którzy zakończyli rok obrotowy 31 grudnia 2018 r. Przedsiębiorcy powinni zrealizować ten obowiązek nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, a zatem do dnia 30 czerwca 2019 r., który w tym roku wypada w niedzielę. W związku z powyższym przypominamy najważniejsze informacje na temat sprawozdań.

Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych. Obecnie wszelka dokumentacja, związana z zamknięciem danego roku obrotowego, powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej. Dla prawidłowego dokonania tej czynności konieczne jest elektroniczne podpisanie tych dokumentów. Można to zrobić przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego ePUAP. Wszystkie podmioty wpisane do KRS powinny nadto przygotować dokumenty w odpowiednim formacie, czyli .xml. Nieco łatwiejsze jest natomiast przekazywanie dokumentów do urzędu skarbowego. W przypadku podmiotów, wpisanych do KRS stanie się to automatycznie poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Kto może podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe?

Należy mieć na uwadze, że podpisanie i złożenie sprawozdania finansowego to dwie, odrębne czynności, które wymagają odmiennego traktowania. Rządzą nimi inne zasady podpisywania i reprezentacji. W chwili składania sprawozdania finansowego nie ma znaczenia jakie zasady reprezentacji, zostały ustalone w danym przedsiębiorstwie. Czynności tej dokonuje bowiem co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL został ujawniony w KRS i która została wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. W sytuacji natomiast, gdy wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, ale na przykład spółka komandytowa, zgłoszenie podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osoba fizyczna, której numer PESEL został ujawniony w KRS, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem. Poza tym składać sprawozdania finansowe można również za pośrednictwem pełnomocnika wspólnika, członka zarządu, syndyka lub likwidatora albo też prokurenta podmiotu. Mówiąc z kolei o samej czynności podpisywania sprawozdania finansowego, która następuje wcześniej, powinny tego dokonać: osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.

Kolejne istotne terminy

Najpóźniej w lipcu upływają kolejne, ważne terminy, na dopełnienie formalności, związanych ze sprawozdaniami finansowymi. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przedsiębiorcy powinni bowiem złożyć sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Powinni to zatem zrobić najpóźniej do 15 lipca 2019 r. (przy założeniu, że do zatwierdzenia doszło 30 czerwca 2019 r. Z kolei w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania podatnicy PIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS powinni złożyć sprawozdanie finansowe naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Termin na wykonanie tego obowiązku upłynie najpóźniej w dniu 10 lipca 2019 r.

Kancelaria Magnet – wspomagamy przedsiębiorców przy e-sprawozdaniach

Kancelaria Magnet od lat współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych do właściwych organów. Zmiany przepisów, które zaszły w 2018 r. nie mają przed nami tajemnic. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą z naszymi Klientami, świadcząc kompleksową pomoc. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.