Grupy VAT już za kilka miesięcy

Ministerstwo Finansów przypomina, że już od 1 lipca podatnicy będą mogli tworzyć tak zwane grupy VAT. Ta konstrukcja pozwoli im na wspólne rozliczanie podatku od towarów i usług. Dlaczego mechanizm grup VAT może okazać się korzystny? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Jak wygląda dzisiaj rozliczanie podmiotów powiązanych na gruncie VAT?

Dzisiaj podmioty powiązane ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczają się odrębnie. W praktyce wygląda to tak, że mimo istniejących powiązań poszczególne przedsiębiorstwa obarczone są obowiązkami wystawiania faktur VAT, a także regularnego składania plików JPK_VAT. To generuje dodatkowe koszty i jest po prostu stratą czasu dla księgowych tych podmiotów. Tak naprawdę bowiem obrót towarów i usług następuje tylko w obrębie powiązanych firm. Gdyby tego było mało przy każdej transakcji konieczne jest weryfikowanie swoich kontrahentów na tak zwanej białej liście podatników VAT oraz niejednokrotnie także stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (czyli split payment). Biorąc więc pod uwagę ich powiązanie gospodarcze i ekonomiczne, to zdecydowanie zbyt daleko idący formalizm.

Grupy VAT będą mogły rozliczać się wspólnie

Przepisy umożliwiające skorzystanie z mechanizmu grup VAT wejdą w życie 1 lipca 2022 roku. Jako największą korzyść tego rozwiązania wskazuje się neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy. Polska ma się dzięki temu stać bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Konstrukcja grup VAT w ocenie Ministerstwa Finansów przyciągnie zarówno inwestorów zagranicznych, jak i prywatnych. Powszechnie w kontekście nowego mechanizmu używa się określenia „win-win”. Wygrana ma dotyczyć zarówno podmiotów obracających się w świecie biznesu, jak i organów administracji. Transakcje będą bowiem transparentne, z uwagi na funkcjonujące dzisiaj w systemie podatkowym rozwiązania, a zarazem znacznie wygodniejsze dla podatników.

Grupy VAT w praktyce

Technicznie konstrukcja grup VAT wygląda w ten sposób, że na gruncie podatku od towarów i usług funkcjonuje jeden podmiot. To on jest podatnikiem VAT i składa jeden zbiorczy plik JPK_VAT. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają dość dużą swobodę w zarządzaniu podatkiem naliczonym. Ich przepływy finansowe (cash-flow) są bardziej efektywne. Jako przykład należy wskazać chociażby sytuację, w której dany podmiot regularnie boryka się z problemem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a zarazem koniecznością oczekiwania na zwrot VAT. Przypominamy, że standardowo termin ten wynosi dzisiaj do 60 dni. Dzięki konstrukcji grupy VAT, planowanie polityki firmy w zakresie podatku od towarów i usług będzie zdecydowanie prostsze.

Kto skorzysta z mechanizmu grup VAT?

Co przy tym istotne, konstrukcja grup VAT nie będzie zarezerwowana wyłącznie dla podmiotów mających status Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmioty tworzące grupę VAT będą jednak musiały wykazać swoje powiązanie finansowe, ekonomiczne i organizacyjne. Nadchodząca regulacja zakłada, że w odniesieniu do powiązania finansowego będzie funkcjonowało kryterium 50-procentowego udziału kapitałowego. Jeden z podatników będzie zatem musiał posiadać ponad 50 procent udziałów lub akcji w kapitale zakładowym, ponad 50 procent praw głosu w organach kontrolnych albo ponad 50 procent prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Na pomysł stworzenia konstrukcji grup VAT nie wpadł wcale polski ustawodawca. To rozwiązanie stosowane jest także w innych państwach Unii Europejskiej. Dzisiaj 20 krajów z powodzeniem korzysta z tego mechanizmu. Dwa natomiast są na etapie jego wdrożenia. To poza Polską także Francja. Specjaliści Kancelarii Magnet są przygotowani na nadchodzące zmiany. Oferujemy naszym klientom kompleksową pomoc związaną z wdrożeniem konstrukcji grup VAT. To rozwiązanie będzie dostępne dla każdej formy prowadzonej działalności gospodarczej, tym również dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszamy do kontaktu.