Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego?

Badanie sprawozdania finansowego to niezwykle ważny moment w każdym roku rozliczeniowym przedsiębiorstwa. Należy się do niego odpowiednio przygotować, aby czynność ta przebiegła szybko i sprawnie, bez niepotrzebnego marnowania czasu – zarówno przedsiębiorcy, jak i biegłego rewidenta. Jak to zrobić?

Kiedy składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to pewnego rodzaju raport, dokumentujący sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Do jego składania zobowiązane są wszystkie podmioty, wskazane w przepisach ustawy o rachunkowości. W ramach tego między innymi spółki handlowe i spółki cywilne. Co zawiera takie sprawozdanie? Dwie zasadnicze części – bilans oraz rachunek zysków i strat. A dodatkowo cześć opisową: wprowadzenie oraz informacje i objaśnienia (łącznie nazywane informacją dodatkową), pozwalające na zrozumienie zasad sporządzenia sprawozdania i szczegółowe objaśnienia określonych pozycji z bilansu i rachunku zysków i strat oraz inne dodatkowe informacje o podmiocie. Sprawozdanie finansowe należy przygotować w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego. Podmioty, na które ustawa o rachunkowości lub inne przepisy nałożyły obowiązek badania sprawozdania finansowego, muszą dodatkowo poddać to sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Te podmioty (z wyjątkiem pewnych małych podmiotów) muszą poszerzyć swoje sprawozdanie finansowe o: rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Następnie organ zatwierdzający (np. Walne Zgromadzenie Wspólników) powinien zatwierdzić sprawozdanie finansowe już sprawdzone i zbadane przez biegłego rewidenta w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.. Dlaczego bada się sprawozdania finansowe? Sprawozdanie finansowe stanowi podstawowe źródło informacji o działalności danej firmy i jej aktualnej kondycji finansowej. Niejednokrotnie jest to dokument, na podstawie którego inwestorzy decydują się na podjęcie współpracy z tym przedsiębiorstwem, a banki decydują się na udzielenie lub przedłużenie linii kredytowej.

Jakie dokumenty przydadzą się podczas badania?

Aby badanie sprawozdania finansowego przebiegło szybko i sprawnie, warto wcześniej przygotować niezbędne dokumenty. Co może się przydać? Na pewno warto mieć w pogotowiu dokumenty, identyfikujące firmę, takie jak umowa (statut), księgę udziałów (akcji), uzyskanie numeru NIP i REGON. Warto mieć również pod ręką uzyskane koncesje i pozwolenia. Z kolei w odniesieniu do dokumentów wewnętrznych spółki przydatne może okazać się przygotowanie dokumentów, opisujących strukturę organizacyjną jednostki, protokoły z posiedzeń zarządu,rady nadzorczej i zgromadzeń wspólników wraz z uchwałami., a także aktualne wypisy z ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości. Niejako drugim filarem dokumentów, jakie należy skompletować przed badaniem sprawozdania finansowego są wszelkie zawarte umowy: kredytowe, pożyczkowe, leasingowe, faktoringowe, handlowe (a przynajmniej te najistotniejsze). Do trzeciej grupy dokumentów należą natomiast zasady rachunkowości, w tym instrukcje, regulaminy i dokumentacja cen transferowych. Biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe firmy, z pewnością poprosi również o szereg dowodów księgowych (faktur, deklaracji), stanowiących podstawę wykazania transakcji przychodów i kosztów oraz składników majątku i zobowiązań w księgach i w sprawozdaniu finansowym.

Usługi Kancelarii Magnet

Nasi specjaliści nie tylko zajmują się badaniem sprawozdań finansowych, ale również badaniem planów połączenia, przekształcenia i podziału spółek, badaniem współczynników zużycia energii elektrycznej oraz kalkulacji częściowego zwrotu akcyzy, sprawozdań założycieli spółek akcyjnych, przeglądami rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych, a także przeglądami ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.