Jak sporządzić sprawozdanie finansowe stowarzyszenia? – część II

poprzednim artykule pisaliśmy o tym, że w 2020 r. do katalogu podmiotów, zmuszonych do elektronicznego składania sprawozdań finansowych, dołączyły stowarzyszenia. Wskazaliśmy obowiązujące terminy oraz to, w jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe. W tym artykule poruszamy inne aspekty tego zagadnienia.

Kto sporządza i podpisuje sprawozdanie finansowe?

Warto wyjaśnić, kto sporządza i podpisuje sprawozdanie finansowe. Za tę pierwszą czynność odpowiedzialny jest kierownik jednostki, a zatem jednoosobowy lub kilkuosobowy organ zarządzający podmiotem. Najczęściej takie stowarzyszenie posiada po prostu zarząd. Oczywiście podmiot zobowiązany może skorzystać z pomocy specjalistów, czyli księgowych i biegłych rewidentów. Formalnie rzecz biorąc to kierownik jednostki odpowiada jednak za prawidłowość udostępnionych informacji. A należy podkreślić, że niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego może wiązać się z odpowiedzialnością karną. Grozi za to kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do lat 2. Przygotowane sprawozdanie finansowe podpisuje natomiast osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (czyli najczęściej księgowa) oraz podmiot, kierujący organizacją (czyli najczęściej zarząd). Przy czym za każdym razem muszą być to wszyscy członkowie zarządu.

Jak zatwierdza się sprawozdanie finansowe?

Po sporządzeniu i podpisaniu sprawozdania finansowego, pozostaje jeszcze jego zatwierdzenie i przekazanie do właściwego organu. To, kto jest podmiotem zobowiązanym do dokonania zatwierdzenia, zależy od statutu danej organizacji. Może być to między innymi rada fundatorów albo komisja rewizyjna. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe można natomiast poprzez podjęcie określonej uchwały albo odbycie głosowania. Podjęta uchwała lub wynik głosowania będzie stanowił załącznik do sprawozdania finansowego.

Kiedy sprawozdanie finansowe bada biegły rewident?

Należy również wskazać, jakie sprawozdania finansowe podlegają badaniu biegłego rewidenta. Ten obowiązek dotyczy wyłącznie podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą i spełniających przynajmniej dwa z trzech warunków, określonych w przepisach. Po pierwsze zatem średnioroczne zatrudnienie w organizacji w przeliczeniu na pełne etaty powinno wynieść co najmniej 50 osób. Po drugie suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego musi stanowić równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro. Po trzecie natomiast przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy muszą stanowić równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro. Dodatkowo obowiązkowemu badaniu podlegają organizacje pożytku publicznego, które spełniają takie warunki, jak realizowanie zadań publicznych zleconych, jako powierzonych do wykonania lub do wspierania zadania publicznego, otrzymanie w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w przepisach w wysokości co najmniej 50 tysięcy złotych, a także osiągnięcie w roku obrotowym przychodów w wysokości co najmniej 3 milionów złotych. W tym przypadku należy spełnić wszystkie trzy przesłanki.

Kancelaria Magnet – pomagamy w realizacji ustawowych obowiązków

Specjaliści Kancelarii Magnet każdego roku przygotowują setki sprawozdań finansowych dla naszych klientów. Przeprowadzamy też liczne badania, jako biegli rewidenci. Dodatkowo oferujemy kompleksowe doradztwo i rozwiewamy wszelkie wątpliwości, dotyczące realizacji ustawowych obowiązków. Zapraszamy do kontaktu!