Komu przysługuje zwolnienie z opodatkowania dochodów z zysków w spółkach jawnych i komandytowych?

Jeszcze przed świętami opublikowano interpretację ogólną, dotyczącą stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych, będących podatnikami CIT. Kto zatem nie zapłaci podatku? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Spółki jawne i komandytowe objęte podatkiem CIT

1 stycznia 2021 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o PIT, CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dołączenie tych spółek do kręgu podatników podatku CIT miało stać się kolejnym uszczelnieniem systemu podatkowego w Polsce. Jednocześnie ustawodawca cały czas podkreślał, że wspólnicy spółek, którzy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami regulują swoje zobowiązania podatkowe, z tytułu udziału w zyskach w spółce jawnej lub komandytowej, nie muszą obawiać się, że nowe regulacje nałożą na nich nowe obowiązki podatkowe. Nowelizacja budziła jednak wiele wątpliwości.

Interpretacja rozwiązuje powstałe problemy

W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów potwierdził zatem prawo wspólników spółek jawnych i komandytowych do stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z udziału w zyskach z tych spółek. To zwolnienie ma swoją podstawę prawną w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Jednocześnie Minister Finansów doprecyzował istniejącą regulację. Zwolnienie ma zatem zastosowanie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki jawnej lub komandytowej, wypracowanych od dnia, w którym spółki te stały się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jakie przychody objęte są zwolnieniem?

Jednocześnie zwolnieniem mogą zostać objęte przychody wspólników uzyskane z udziału w zyskach – mającej status podatnika CIT – spółki jawnej i spółki komandytowej, równoważne z przychodami wymienionymi w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a oraz j ustawy o CIT. Chodzi zatem po pierwsze o przychody faktycznie uzyskane w związku z wypłatą zysku dokonaną przez spółkę jawną i komandytową na rzecz wspólników. Po drugie o równowartość zysku spółki jawnej i komandytowej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału podstawowego. Po trzecie natomiast wartość niepodzielonych zysków w spółce jawnej i komandytowej oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał podstawowy takiej spółki, w przypadku jej przekształcenia w spółkę niebędącą podatnikiem CIT.

Trzeba spełniać wymogi ustawowe

Nie można jednak zapominać, że zwolnienie dotyczy tylko dochodów uzyskiwanych przez tych wspólników spółki jawnej lub komandytowej, którzy spełniają dodatkowe, określone w ustawie o CIT wymagania. Po pierwsze zatem są również spółkami będącymi podatnikiem podatku CIT, podlegającymi w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Po drugie nie są komplementariuszem w spółce komandytowej. Po trzecie posiadają w danej spółce jawnej lub komandytowej nieprzerwanie przez minimum dwa lata ogół praw i obowiązków wspólnika w takiej spółce, przyznający wspólnikowi minimum 10 procent praw do udziału w jej zyskach.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Przygotowaliśmy ofertę szytą na miarę potrzeb przedsiębiorców. Na bieżąco śledzimy zmiany i dopasowujemy nasze usługi do oczekiwań i aktualnej sytuacji na rynku. Między innymi proponujemy naszym klientom kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe oraz z zakresu rachunkowości. Zapraszamy do kontaktu.