Nowa pomoc dla firm w trudnej sytuacji – jak uzyskać?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu form pomocy publicznej w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej. Aby uzyskać określone świadczenia muszą jednak spełniać kilka warunków. Między innymi na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadać żadnego zadłużenia i trudnej sytuacji finansowej. Czy kryzys związany z COVID-19 jest zatem gwoździem do trumny firm na skraju upadłości? Niekoniecznie.

Finansowanie działań naprawczych poza tarczą

Dla przedsiębiorstw, znajdujących się na dzień 31 grudnia 2019 r. w złej sytuacji finansowej, przewidziano inne rozwiązania. Mogą one bowiem skorzystać ze specjalnego finansowania działań naprawczych, których celem jest zrestrukturyzowanie firmy. W konsekwencji możliwe jest przywrócenie ich rentowności i ponowne osiągnięcie przez nie pozycji konkurencyjnych. Jak to działa? Odpowiednie instrumenty wprowadziła niedawno ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. W przypadku mikro, małych i średnich firm pomoc będzie udzielana bez dodatkowej, indywidualnej notyfikacji. Z kolei w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw oraz kwoty wsparcia, przekraczającej równowartość 10 milionów euro, konieczne będzie uzyskanie zgody Komisji Europejskiej. Wsparcie przybierze zatem formę pomocy indywidualnej.

Kto uzyska pomoc publiczną?

Pomoc publiczna zostanie udzielona przedsiębiorcom w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Co do zasady zostaną nią objęte firmy zagrożone niewypłacalnością, o których mowa w art. 141 ust. 2 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz w art. 11 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Chodzi zatem po pierwsze o podmioty, które wskutek poniesionych strat utraciły więcej niż połowę kapitału, w szczególności jeżeli suma zysku (strat) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto w danym roku obrotowym, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny i pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych jest ujemna i jej wartość bezwzględna jest większa niż 50% kapitału (funduszu) podstawowego. Po drugie o inne niż małe lub średnie, gdy w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 albo zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1. Po trzecie natomiast, na podstawie Prawa upadłościowego – podmioty niewypłacalne, a zatem takie, które utraciły zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ich opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza zatem trzy miesiące.

Jakie wymogi trzeba będzie spełnić?

Oczywiście nie jest jednak tak, że pomoc publiczna zostanie udzielona wszystkim przedsiębiorcom w trudnej sytuacji. Bazując na nowej ustawie, również muszą oni spełnić określone wymogi. Po pierwsze konieczne jest podjęcie przez te firmy działalności gospodarczej w danej dziedzinie w okresie co najmniej 3 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. Po drugie te podmioty nie mogą się ubiegać o pomoc publiczną w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa oraz w sektorze finansowym. Po trzecie natomiast nie mogą prowadzić działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja. Co do zasady środków na przeprowadzenie restrukturyzacji nie uzyskają też firmy, które należą do grupy kapitałowej. Chyba że wykażą, że trudna sytuacja ekonomiczna ma charakter zewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach takiej grupy kapitałowej albo zbyt poważna, by mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, należących do tej samej grupy kapitałowej.

Jakie formy wsparcia przewiduje ustawa?

Nowa ustawa przewiduje trzy możliwe formy wsparcia dla przedsiębiorców. Po pierwsze pomoc na ratowanie. Po drugie tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Po trzecie natomiast pomoc na restrukturyzację. Pierwsza forma to wsparcie finansowe, udzielane tylko na ściśle określony czas. Ma ona sfinansować koszty prowadzenia działalności przez okres niezbędny do dokonania różnorodnych analiz oraz opracowania planu restrukturyzacyjnego albo likwidacji działalności. Ta forma przybiera postać zwrotnej pożyczki. Czas finansowania nie może wynosić więcej niż 6 miesięcy. Druga forma jest niemal identyczna, jak ta pierwsza. Może jednak zostać udzielona na dłuższy czas – okres maksymalnie 18 miesięcy. Z kolei celem trzeciej formy, czyli pomocy na restrukturyzację, jest realizacja już opracowanego planu restrukturyzacyjnego, mającego przywrócić przedsiębiorcy długookresową zdolność do konkurowania na rynku. Ta pomoc powinna stanowić uzupełnienie środków własnych przedsiębiorcy.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Dodatkowo ustawa przewiduje szereg innych, uzupełniających mechanizmów, które mają “postawić na nogi” wiele przedsiębiorstw. Podmiotem udzielającym takiej pomocy będzie natomiast Agencja Rozwoju Przemysłu lub minister właściwy do spraw gospodarki. Ustawa obowiązuje dopiero od niecałych trzech tygodni. Trudno zatem powiedzieć, jak jej realizacja będzie wyglądała w praktyce. Kancelaria Magnet “trzyma jednak rękę na pulsie”. Nasi specjaliści na bieżąco analizują nowe konstrukcje prawne – od strony teoretycznej i praktycznej. Chętnie doradzamy naszym klientom i podsuwamy najlepsze możliwe rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu.