Nowe inwestycje a zwolnienie z PIT i CIT

W grudniu 2019 r. ruszyły prace nad objaśnieniami w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z PIT i CIT. To zagadnienie jest szczególnie istotne dla podmiotów, które uzyskały dochód z działalności gospodarczej, określonej w decyzji o wsparciu na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Czym jest nowa inwestycja?

Nowa inwestycja, wskazana w przepisach ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procedur produkcyjnych, istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Jakiego wsparcia udziela się przedsiębiorcom?

Wsparcie, które mogą otrzymać przedsiębiorcy polega natomiast na udzieleniu im zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie istnieje jednak pewne wyłączenie. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji, dotyczących złóż. Udzielone wsparcie posiada ściśle określoną wartość maksymalną w wysokości 35 lub 50 procent, w zależności od punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów.

Szczegółowe zasady w rozporządzeniu

Poza ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, ważnym dokumentem w tym kontekście jest również rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Ten akt wskazuje między innymi jakie rodzaje działalności gospodarczej nie otrzymają decyzji o wsparciu, jakie są szczegółowe kryteria jakościowe, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, a jakie kryteria ilościowe. Ponadto rozporządzenie wyznacza też sposób weryfikacji poszczególnych wymagań, warunki udzielania pomocy publicznej, sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji, a także rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji, wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, zawierający w szczególności określenie przedsiębiorcy oraz elementy planu realizacji nowej inwestycji i wiele innych, ważnych elementów.

Czego konkretnie będą dotyczyły objaśnienia?

Objaśnienia mają odnosić się do interpretacji ogólnej nr DD5.8201.10.2019 poprzez po pierwsze doprecyzowanie koncepcji ścisłych ekonomicznych i funkcjonalnych powiązań między istniejącą i nową inwestycją. Po drugie natomiast przedstawienie przykładów, pochodzących z analizy decyzji o wsparciu oraz wkładów merytorycznych uzyskanych podczas konsultacji publicznych, dotyczących ww. interpretacji ogólnej, które ilustrują ścisłe powiązania.

Kancelaria Magnet – świadczymy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorców

Specjaliści z Kancelarii Magnet świadczą kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorców. Przede wszystkim sporządzamy sprawozdania finansowe, opinie o poprawności i rzetelności informacji finansowych, przygotowanych przez przedsiębiorców. Mamy jednak świadomość, że potrzeby biznesu są znacznie większe. Właśnie dlatego podejmujemy się wszelkich tematów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktywnie wspieramy rozwój biznesu!