Nowelizacja ustawy o rachunkowości podpisana

W zeszłym tygodniu Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Regulacja ma dostosować przepisy prawa do „nowych możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój technologii.” Co to oznacza? Co się zmieni? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Zmiany w sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach z działalności

Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczą trzech kwestii. Po pierwsze wprowadzenia jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności dla emitentów oraz dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Po drugie wprowadzenia uproszczeń w podpisywaniu sprawozdań finansowych. Już niedługo możliwe stanie się podpisanie elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności wyłącznie przez jednego członka zarządu wieloosobowego, ale po uprzednim upoważnieniu go do tej czynności przez pozostałych członków zarządu. Przy czym odpowiedzialność zarządu i elektroniczna forma sprawozdań finansowych pozostaną bez zmian. Trzecia kwestia dotyczy natomiast wprowadzenia możliwości niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne.

Zmiany dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

Modyfikacji ulegnie także ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Tam z kolei przewidziano wprowadzenie przepisów pozwalających na większe wykorzystanie technologii informatycznych w działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Na porządku dziennym w firmach audytorskich będą zatem kontrole zdalne. Z kolei wszelkie sprawy związane z prowadzeniem listy firm audytorskich będą załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego. Poza tym doprecyzowano i uzupełniono przepisy dotyczące odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym. Z punktu widzenia biegłych rewidentów istotna jest także eliminacja niejasności w stosowaniu przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej oraz możliwości jej naruszenia. Finalnie natomiast nowelizacja doprecyzowała przepisy dotyczące sprawozdania z badania sprawozdań finansowych.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstwa

Oczywiście specjaliści Kancelarii Magnet już zapoznali się z nowelizacją. Na bieżąco śledziliśmy bowiem proces legislacyjny. Większość zmian wejdzie w życie już w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy. Jedynie uproszczenia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku. Z kolei zasady składania sprawozdań finansowych i dokumentów w nowym formacie do Krajowego Rejestru Sądowego wejdą w życie dopiero z dniem 1 czerwca 2022 r.