Nowy standard dotyczący rachunkowości przy braku kontynuowania działalności

Komitet Standardów Rachunkowości (KRS) przekazał do publicznej dyskusji projekt standardu „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Do 4 maja 2021 r. można sformułować własne uwagi na ten temat.

Dla kogo pomocny okaże się nowy standard?

Nowy standard „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” będzie stanowił dużą pomoc dla księgowych, biegłych rewidentów, a także samych przedsiębiorców. Stanowi swoiste wyjaśnienia do ustawy o rachunkowości, a konkretniej jej fragmentu, dotyczącego przyjęcia lub nie założenia kontynuacji działalności gospodarczej. Na gruncie tej ustawy przedsiębiorcy, a nawet profesjonalni księgowi i biegli rezydenci mają wiele wątpliwości, dotyczących stosowania określonych zasad, uwzględnionych w ustawie.

Czym jest założenie kontynuacji działalności?

Kontynuacja działalności stanowi podstawowe i najważniejsze założenie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. W jego ramach przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmniejszonym istotnie zakresie. Zakłada zatem, że nie dojdzie do postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego. To założenie jest istotne, ponieważ wpływa na wskazane w sprawozdaniu aktywa i zobowiązania. W przyszłości bowiem aktywa przyniosą przedsiębiorcy określone korzyści ekonomiczne, a zobowiązania zostaną spłacone.

Co zawiera nowy standard?

W nowym standardzie znajdą się zatem przede wszystkim zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych w sytuacjach, gdy przyjęcie przez jednostkę założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne. Ponadto ten dokument ten formułuje zasady wyceny aktywów i zobowiązań oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przy założeniu braku kontynuowania działalności. W standardzie znajdziemy też inne wymogi dotyczące rachunkowości jednostek w sytuacji braku kontynuowania działalności lub gdy ustaną okoliczności, które skutkują brakiem kontynuowania działalności.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Z całym dokumentem można zapoznać się w zakładce KSR na stronie Ministerstwa Finansów. Wszystkie uwagi należy natomiast zgłaszać do 4 maja 2021 r. włącznie. Należy je przesłać na adres mailowy Komitetu Standardów Rachunkowości – sekretarz.KSR@mf.gov.pl. Nasi specjaliści na bieżąco śledzą losy nowych standardów. W razie potrzeby udzielamy naszym klientom wszystkich niezbędnych informacji. Zapraszamy do kontaktu.