Ostatnie dni na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

31 stycznia 2022 r. upływa termin na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. O tym obowiązku powinni pamiętać niektórzy przedsiębiorcy. Kto jest zobowiązany do złożenia sprawozdania? Jak zrobić to poprawnie? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Kto powinien złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny złożyć dwie grupy podmiotów. Po pierwsze poszczególne firmy wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów. Po drugie natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 milionów euro. Oczywiście wskazaną kwotę przelicza się w oparciu o średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składane jest sprawozdanie.

Obowiązek spoczywa na kierownikach wymienionych podmiotów

W imieniu wskazanych wyżej przedsiębiorstw działają oczywiście ich kierownicy. Mogą być to członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego. W przypadku organu wieloosobowego – członkowie tego organu. W odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki komandytowej za kierownika uznaje się więc komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie przekazuje natomiast kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład. W pewnych sytuacjach podmiotem zobowiązanym może być także likwidator oraz syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Za niezłożenie sprawozdania grożą sankcje

Oczywiście niezłożenie sprawozdania w terminie nie pozostaje bez konsekwencji. Za uchybienie terminowi grozi grzywna. Im większe uchybienie, tym potencjalnie wyższa kwota kary. W takiej sytuacji odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie organu wieloosobowego. Co przy tym istotne, jeżeli sprawozdanie zostanie przekazane w terminie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, w przypadku organu wieloosobowego z odpowiedzialności uwolnią się jednocześnie pozostali członkowie tego organu.

Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Wszyscy zobowiązani przedsiębiorcy powinni złożyć sprawozdanie do dnia 31 stycznia 2022 r. i to niezależnie od tego, kiedy kończy się ich rok obrotowy. Spółki nieruchomościowe w 2022 r. takie sprawozdanie złożą dopiero pierwszy raz. Sprawę można na szczęście załatwić elektronicznie z użyciem specjalnego formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Sprawozdanie można złożyć nie tylko osobiście, ale również przez pełnomocnika. Wtedy konieczne jest dołączenie w systemie dokumentu pełnomocnictwa oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Z kolei prokurent powinien przedłożyć wypis z KRS potwierdzający ustanowienie prokury.

Jakie informacje trzeba podać w sprawozdaniu?

Prawidłowe złożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wymaga podania firmy (nazwy) i numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Poza tym trzeba przygotować informację o wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie: nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni oraz przekraczającym 120 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Konieczne jest też podanie danych, dotyczących wartości świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie: nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni oraz przekraczającym 120 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Dodatkowo należy uwzględnić wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku w terminie określonym w umowie oraz wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Współpracujemy przede wszystkim z dużymi przedsiębiorcami, w tym również podatkowymi grupami kapitałowymi. Na bieżąco udzielamy naszym klientom porad dotyczących rozliczeń i różnorodnych obowiązków publicznoprawnych. Pomagamy także w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zapraszamy do kontaktu.