Kilka kroków do badania OZE – jak zacząć, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś?

Jeżeli już przeczytałeś nasze poprzednie artykuły – „Czym jest badanie współczynnika OZE?” oraz „Dlaczego badanie współczynnika OZE jest tak ważne (zwłaszcza w dzisiejszych czasach)?” – to z pewnością nie trzeba Cię przekonywać, że badanie współczynnika OZE jest niezwykle ważne. No ale jak zrealizować ten obowiązek poprawnie? Tego dowiesz się z naszego najnowszego artykułu.

Co powinno zawierać składane oświadczenie?

W terminie do 30 listopada odbiorca przemysłowy powinien złożyć Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki stosowne oświadczenie. To oświadczenie powinno zawierać pięć zasadniczych elementów.

Po pierwsze potwierdzać wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej wskazanymi w przepisach kodami PKD, w tym wydobywanie węgla kamiennego, górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych, wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków, produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja barwników i pigmentów, produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych, produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, które to działalności jednocześnie posiadają współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej na poziomie co najmniej trzech procent.

Po drugie oświadczenie powinno wskazywać ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku. Po trzecie uwzględniać wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Po czwarte pokazywać ilość energii elektrycznej objętej ustawowym obowiązkiem oraz stanowiącej podstawę obliczenia opłaty OZE oraz opłaty kogeneracyjnej, wyrażonej w procentach. Z kolei po piąte, zawierać dołączoną opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej (współczynnik OZE).

Jak obliczyć współczynnik OZE?

Odbiorca przemysłowy powinien w pierwszej kolejności samodzielnie obliczyć współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej. Wzór, który umożliwia przeprowadzenie stosownych obliczeń sformułowano w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego. Wzór ten uwzględnia koszty energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby oraz wartość dodaną brutto, w trzech ostatnich latach, poprzedzających rok realizacji obowiązku, wskazanego w art. 52 ust. 1 ustawy o OZE, a w przypadku odbiorcy przemysłowego, który wykonuje działalność wskazaną w art. 52 ust. 6 ustawy o OZE, jest wykonywana w okresie krótszym niż trzy lata, w okresie wykonywania tej działalności, wyrażone w złotych.

Jakie dane należy brać pod uwagę?

Do kosztów energii elektrycznej, wskazanych we wzorze, zalicza się koszty zakupu lub wytworzenia energii elektrycznej na własne potrzeby przez odbiorcę przemysłowego, w tym również uiszczoną opłatę OZE oraz koszty realizacji obowiązku, określonego w art. 52 ust. 1 ustawy o OZE, opłaty za usługi dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej, a także koszty udziału w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii w danym roku.

Istotny jest też okres, za jaki należy zebrać dane. Do obliczania współczynnika zużycia energii elektrycznej stosuje się rzeczywiste dane, zebrane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o OZE w takim zakresie, w jakim danych tych nie da się jeszcze ustalić. Po drugie natomiast stosuje się dane oszacowane na podstawie dostępnych wielkości z analogicznego okresu dwóch lat, poprzedzających ten rok, przy uwzględnieniu okoliczności mających wpływ na zmianę warunków wykonywania działalności gospodarczej przez odbiorcę przemysłowego.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych i innych usługach atestacyjnych określanych mianem audytu. W ramach tego drugiego filaru naszej działalności przeprowadzamy przeglądy roczne i śródroczne, przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, audyty wykorzystania środków unijnych i innych dotacji, wykonujemy klasyczny due dilligence, a także przeprowadzamy badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu akcyzy. Jeżeli możemy Ci pomóc w którymś z wymienionych obszarów, zapraszamy do kontaktu.