Podatek u źródła na nowych zasadach

Podatek u źródła to konstrukcja spędzająca sen z powiek podmiotom dokonującym przelewów transgranicznych. Niektóre operacje mogą bowiem podlegać opodatkowaniu i to na dość rygorystycznych zasadach. Od początku 2022 roku ten mechanizm został jednak nieco zmodyfikowany. Będzie łatwiej czy trudniej? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Jak działa podatek u źródła?

Zmiany dotyczące podatku u źródła pojawiły się w dużej nowelizacji podatkowej określanej mianem Polskiego Ładu. Nie zmieniły się główne reguły rządzące tym obciążeniem publicznoprawnym. Podatek u źródła jest zatem wciąż formą podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych pobieranego przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tak zwany zagraniczny zakład w państwie, gdzie oryginalnie powstaje dochód. Oczywiście nie każda transgraniczna transakcja objęta jest tym podatkiem.

Jakie transakcje objęte są podatkiem u źródła?

Szczegółowy katalog przedmiotowy znajduje się zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Obciążone tą należnością publicznoprawną mogą być zatem między innymi przychody uzyskiwane przez nierezydentów z tytułu odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, sportowej, księgowej, oraz doradczej. Będą to również przychody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.

Mechanizm tax refund w nowej odsłonie

W ramach nowelizacji przepisów zmieniono przede wszystkim techniczne kwestie związane z podatkiem u źródła. Między innymi doprecyzowano mechanizm tax refund. Do tej pory polscy przedsiębiorcy, wypłacając dywidendę lub inne podobne świadczenie, musieli najpierw pobrać należny podatek, a dopiero później odbiorcy tych przelewów mogli domagać się ich zwrotu. Od 1 stycznia 2022 r. ten system dotyczy wyłącznie podmiotów powiązanych, zgodnie z definicją zawartą w przepisach o cenach transferowych. Podatek zostanie także pobrany wyłącznie od przychodów o charakterze biernym, a zatem chociażby od odsetek, opłat licencyjnych i dywidend.

Nowa definicja należytej staranności i dodatkowe zwolnienia

Istotnymi zmianami w obrębie podatku u źródła jest także inne rozumienie należytej staranności. Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo uzyskania zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, płatnik jest bowiem zobowiązany do dochowania należytej staranności. Jej definicja budziła jednak wiele wątpliwości. Dzisiaj je rozwiano. Regulację doprecyzowano oraz wprowadzono rozróżnienie dotyczące podmiotów powiązanych i niepowiązanych. Ponadto podatnicy mogą skorzystać z nowych zwolnień i preferencji. W odniesieniu do podatku u źródła zastosowano takie same reguły, jak w odniesieniu do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kopia certyfikatu rezydencji podatkowej wciąż respektowana

Ustawodawca zastosował się też do postulatów przedsiębiorców. Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej na stałe pojawiła się zatem w przepisach. Do tej pory to rozwiązanie miało charakter tymczasowy, bo wynikało z przepisów tak zwanej Tarczy Antykryzysowej 4.0. Czytając nowelizację przepisów o podatku u źródła można też zauważyć pewne uściślenia i doprecyzowania, chociażby w odniesieniu do rzeczywistego właściciela.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet świadczą kompleksową pomoc małym, średnim i dużym przedsiębiorcom. Niejednokrotnie nasi klienci dokonują transakcji transgranicznych, a zatem potrzebują rzetelnej porady na temat związanego z nimi ryzyka oraz swoich możliwości. Na bieżąco śledzimy zmiany w obowiązujących przepisach, więc żadne z zadawanych pytań nie pozostawiamy bez odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu.