Polityka rachunkowości – o czym warto pamiętać?

Wielu przedsiębiorców bagatelizuje dokument, jakim jest polityka rachunkowości. Tymczasem stworzenie go jest nie tylko ustawowym obowiązkiem. Jednocześnie to przydatny mechanizm, ułatwiający pracę księgowym i osobom odpowiedzialnym za finanse danej jednostki. O czym warto zatem pamiętać w tym kontekście? Na to pytanie odpowiadamy w naszym najnowszym artykule.

Polityka rachunkowości – co to takiego?

Polityka rachunkowości jest dokumentem określającym zasady finansowe, zgodnie z którymi prowadzone są księgi rachunkowe danej jednostki. Tworzy się ją w oparciu o ogólne reguły wskazane w ustawie o rachunkowości i innych ustawach podatkowych. Przybiera jednak postać uszczegółowienia tych ogólnych zasad. Politykę rachunkowości najczęściej przygotowuje księgowy, prowadzący księgi rachunkowe w danym przedsiębiorstwie. Nieocenione jest tu jednak wsparcie osób zarządzających tym podmiotem. Dokument ten musi natomiast uwzględniać specyfikę danej branży i działalności. Nie da się go zatem stworzyć w oparciu o jakiś wzór. Jeżeli ma dobrze działać w firmie, musi mieć indywidualny charakter. A jakie są podstawowe elementy polityki rachunkowości? Należy w niej uwzględnić w szczególności określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.

Polityka rachunkowości – kiedy jest obowiązkowa?

Oczywiście prowadzenie ksiąg rachunkowych w małych przedsiębiorstwach jest na tyle łatwe, że nie wymaga wprowadzania dodatkowych zasad w postaci polityki rachunkowości. W większych podmiotach ten dokument jest natomiast nie tylko niezbędny ze względów praktycznych, ale i obowiązkowy z uwagi na obowiązujące przepisy. Zgodnie z przepisami o rachunkowości powinny to zrobić podmioty, które jednocześnie prowadzą księgi rachunkowe, a zatem mające swoją siedzibę bądź miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski: 1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) oraz cywilne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro; 3) jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o funduszach inwestycyjnych, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, bez względu na wielkość przychodów; 4) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w punktach 1 i 2.

Polityka rachunkowości – na co zwrócić uwagę?

W temacie tworzenia polityki rachunkowości obowiązuje kilka podstawowych zasad. Po pierwsze jest to zasada istotności. Sporządzając ten dokument należy zatem brać pod uwagę te informacje, które mają istotne znaczenie przy ocenie sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. Ważna jest także zasada kontynuacji działania. Trzeba zatem uwzględnić założenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości dany podmiot będzie nadal działać. Kluczowa jest także zasada memoriału i współmierności. Przychody i koszty uwzględnia się zatem w momencie ich powstania – niezależnie od tego czy nastąpił dokumentowany wydatek czy też operacja została jedynie oszacowana. Nie można również zapominać o zasadzie wiarygodności, ponieważ sytuacja finansowa danego podmiotu powinna zostać przedstawiona w sposób rzetelny. Poza tym bierze się pod uwagę zasadę ostrożności, ciągłości, indywidualnej wyceny oraz zasadę zakazu kompensaty. Chcesz wiedzieć więcej na temat tych reguł? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Magnet Audit sp. z o.o. – bezpieczeństwo w biznesie ponad wszystko

Polityka rachunkowości jest istotna dla nas – audytorów – również dlatego, że stanowi gwarancję osiągnięcia wymaganej jakości sprawozdań finansowych sporządzanych przez daną jednostkę. Dzięki niej informacje przedstawiane w sprawozdaniu finansowym są wiarygodne, przydatne i zrozumiałe. W sposób rzetelny i przejrzysty przedstawiają zatem obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki, a także jej wyniku finansowego. Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Zapraszamy do kontaktu.