Rodzaje opinii biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe

Wiele podmiotów jest zobowiązanych nie tylko do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego, ale również do poddania go badaniu biegłego rewidenta. Warto wiedzieć zatem, jakie uprawnienia ma w tym zakresie firma audytorska i jakie rodzaje rozstrzygnięć może wydać.

Badanie sprawozdania finansowego a opinia o sprawozdaniu

Wynikiem przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego jest pisemne sprawozdanie z badania. Ten dokument zawiera między innymi opinię o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki. A to oczywiście zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości (art. 83 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym). Opinia jest zatem kluczowym elementem przeprowadzanego badania, który daje przedsiębiorcom najpełniejszą informację o aktualnej kondycji prowadzonej działalności gospodarczej. Uzupełniają ją natomiast raport z badania oraz dokumentacja rewizyjna.

Co zawiera opinia biegłego rewidenta?

Obowiązujące przepisy wskazują na ściśle określone elementy, które muszą pojawić się w prawidłowo sporządzonej opinii z badania. Dokument ten musi zatem zawierać: tytuł opinii, informację o adresacie opinii, nazwie jednostki, wstęp, określenie norm oraz zasad badania, stwierdzenie o uzyskaniu wystarczającej pewności do wydania opinii, właściwą opinię, ewentualne objaśnienia uzupełniające, dane identyfikacyjne biegłego rewidenta, dane indentyfikacyjne podmiotu, który jest uprawniony do badania, a także datę wyrażenia opinii. W kwestiach merytorycznych biegły rewident nie może natomiast zapomnieć o wskazaniu, czy przedmiotem badania było roczne sprawozdanie finansowe badanej jednostki, czy też roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. Ważne jest także wskazanie dnia bilansowego sprawozdania finansowego oraz okresów objętych sprawozdaniem finansowym podlegającym badaniu.

Jakie są rodzaje opinii biegłego rewidenta?

Istnieją cztery zasadnicze rodzaje opinii biegłego rewidenta. Pierwszym jest opinia bez zastrzeżeń. Drugim opinia z zastrzeżeniem lub zastrzeżeniami. Trzecim opinia negatywna. Ewentualnym, czwartym rodzajem wydawanego przez biegłego rewidenta rozstrzygnięcia jest natomiast odmowa wydania opinii. Opinia bez zastrzeżeń zostanie wydana wtedy, gdy w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych biegły rewident nie znajdzie żadnych sprzeczności z przepisami ustawy o rachunkowości albo naruszenia statutu lub umowy jednostki. Opinia z zastrzeżeniem zostanie sporządzona, gdy zaszły pewne okoliczności, które uniemożliwiły uzyskanie wystarczającej pewności co do wiarygodności niektórych elementów badanego sprawozdania finansowego. Co jednak nie jest jednoznaczne z tym, że całe sprawozdanie będzie niewiarygodne. Często zastrzeżenia wynikają z pewnych odstępstw od obowiązujących zasad rachunkowości albo ograniczenia zakresu badania. Biegły rewident wyda natomiast negatywną opinię wtedy, gdy nie zostały spełnione przesłanki wydania opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, a jednocześnie nie jest możliwa odmowa wydania opinii. Z kolei odmowa wydania opinii nastąpi, gdy z uwagi na określone okoliczności biegły rewident nie będzie w stanie wyrazić opinii o badaniu sprawozdaniu finansowym. To wskazuje art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Opinia biegłego rewidenta ma na celu nie tylko spełnienie ustawowego obowiązku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Jednocześnie informacje zawarte w tym dokumencie mogą pomóc w podjęciu istotnych decyzji biznesowych. Specjaliści Kancelarii Magnet od wielu lat świadczą kompleksowe usługi związane z badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zapraszamy do kontaktu.