Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – co musisz o nim wiedzieć?

Obok klasycznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności istnieje też forma skonsolidowanego sprawozdania finansowego. O tym trzecim dokumencie powinny pamiętać wszystkie grupy kapitałowe.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – na kim spoczywa ten obowiązek?

Bazując na przepisach ustawy o rachunkowości, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej powinna co do zasady sporządzić jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym dokument ten musi zawierać nie tylko informacje dotyczące tej jednostki dominującej, ale zarazem jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli. Nie ma natomiast znaczenia, gdzie swoją siedzibę mają te jednostki zależne. Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmuje się tak, jakby cała grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Czy rzeczywiście absolutnie każda grupa kapitałowa powinna sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe? Nie, ustawa przewiduje w tym zakresie pewne wyjątki.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – wyjątki

Zgodnie z ustawą o rachunkowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego może nie składać jednostka dominująca, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla:

  1. przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w ustawie o rachunkowości, nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech następujących wielkości: 38.400.000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego; 76.800.000 w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy; 250 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;
  2. po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w ustawie o rachunkowości, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 32.000.000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego; 64.000.000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy; 250 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Dodatkowo jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:

  1. jednostka dominująca wyższego szczebla posiada 100% udziałów tej jednostki, przy czym nie są brane pod uwagę udziały w tej jednostce posiadane przez członków jej organów administrujących, zarządzających lub nadzorujących z mocy prawa lub z tytułu zobowiązania określonego w jej statucie lub umowie;
  2. jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90% udziałów tej jednostki, a pozostali udziałowcy tej jednostki zatwierdzili decyzję o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – wyłączenia dotyczące jednostek zależnych

W pewnych sytuacjach w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego można nie uwzględniać danych określonych jednostek zależnych. Chodzi o sytuacje, w których:

  1. udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odsprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie.;
  2. występują poważne długoterminowego ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką;
  3. bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów lub bez zbędnej zwłoki nie można uzyskać informacji niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przy czym może mieć to zastosowanie w wyjątkowych przypadkach, które zostaną odpowiednio udokumentowane.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – co zawiera?

Struktura skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest podobna do tej w tradycyjnym sprawozdaniu finansowym. Należy zatem w nim zawrzeć skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące wcześniejszych części. Integralnym elementem skonsolidowanego sprawozdania finansowego są jego załączniki, czyli przede wszystkim sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. Można je sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – co jeszcze trzeba wiedzieć?

W kontekście skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosuje się różne metody konsolidacji. Wyróżnia się chociażby metodę konsolidacji pełnej, metodę proporcjonalną, metodę praw własności oraz metodę praw własności. Istotne jest również to, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się na ten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Jeżeli ten sam dzień bilansowy nie może być przyjęty przez poszczególne jednostki grupy kapitałowej to konsolidacją można objąć sprawozdanie finansowe sporządzone za inny okres roczny niż rok obrotowy, ale pod warunkiem, że dzień bilansowy tych sprawozdań finansowych przypada nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem bilansowym przyjętym dla grupy kapitałowej. Jednostka dominująca powinna sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

Magnet Finance sp. z o.o. – finanse mamy pod kontrolą

Nasi specjaliści świadczą usługi wsparcia dla biur rachunkowych. Oferujemy również doradztwo podatkowe, doradztwo księgowe i kontroling na godziny. Niejednokrotnie pomagaliśmy naszym Klientom w sporządzeniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, które stanowią niemałe wyzwanie nawet dla księgowych. Pomagamy skompletować niezbędne dokumenty, wybrać metodę konsolidacji oraz wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu.