Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty – kto i kiedy powinien je złożyć?

Już za nieco ponad tydzień upłynie termin do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty. Obowiązek sporządzenia tego dokumentu dotyczy części polskich przedsiębiorców. Kto i kiedy musi dokonać tej czynności? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Kto powinien sporządzić sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty sporządzają kierownicy podmiotów, wspominanych w art. 27b ustawy o CIT. Chodzi zatem o podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, a także podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskania w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro. W 2022 roku obowiązek sporządzenia sprawozdania będzie dodatkowo dotyczył spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Co powinno obejmować sprawozdanie?

Zakres informacji, jakie należy umieścić w sporządzanym sprawozdaniu, określa natomiast art. 13a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W oparciu o te przepisy konieczne jest zatem wskazanie firmy i numeru identyfikacji podatkowej. Po drugie wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, a także przekraczającym 120 dni. Przy czym termin ten należy liczyć od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

Co jeszcze należy uwzględnić w sprawozdaniu?

Po trzecie w sprawozdaniu trzeba uwzględnić wartość świadczeń nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych podmiotowi w tym roku. Po czwarte natomiast wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiotu w tym roku.

Kiedy i jak należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty należy złożyć za 2020 r. w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 1 lutego 2021 r. Spółki nieruchomościowe pierwsze sprawozdanie będą natomiast musiały złożyć za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2022 r. Dokument ten składa się przy tym wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza, dostępnego na stronie biznes.gov.pl.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój biznesu

Nasi specjaliści pomagają klientom w realizacji różnorodnych obowiązków podatkowych. Oferujemy rzetelne i kompleksowe doradztwo podatkowe oraz finansowe. Podpowiadamy jak rozwiązać określony problem oraz w jaki sposób dopełnić formalności. Zapraszamy do kontaktu.