Terminy badania sprawozdań finansowych za 2022 rok

Dwa tygodnie temu – 31 marca – minął termin sporządzania sprawozdań finansowych. To jednak jeszcze nie koniec ustawowych obowiązków przedsiębiorców, związanych z tym dokumentem. O jakich istotnych terminach warto jeszcze pamiętać? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Zatwierdzenie sprawozdania i złożenie go w rejestrze

Kolejnym ważnym terminem w kalendarzu przedsiębiorcy powinien być 30 czerwca, bo do tego dnia konieczne jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Do 15 lipca należy natomiast złożyć sprawozdanie finansowe we właściwym rejestrze sądowym. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego dotyczy podmiotów, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Powinność ta aktualizuje się na przykład ze względu na wysokość przychodów lub status prawny. Sprawozdanie finansowe muszą także sporządzić firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Tak naprawdę nie ma zatem znaczenia forma prowadzonej działalności gospodarczej. Sprawozdanie mogą sporządzać zarówno spółki kapitałowe (w tym spółki z o.o.), spółki osobowe (w tym spółki jawne), jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Istotna jest jedynie metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów wybrana przez dane przedsiębiorstwo.

Badanie sprawozdania finansowego

Nie można jednak zapominać, że niektóre podmioty są zobowiązane także do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. To dość złożony proces realizowany przez biegłych rewidentów. Polega on na sprawdzeniu prawidłowości każdego elementu sporządzonego sprawozdania. Badanie zwieńczone jest natomiast pisemną opinią. Biegły rewident wykonując swoje obowiązki musi uwzględnić kilka elementów. Po pierwsze czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. Po drugie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Po trzecie czy sprawozdanie finansowe jest zgodne pod kątem formy oraz treści z obowiązującymi daną jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową. Po czwarte natomiast czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia wszelkie istotne informacje dotyczące działalności danej jednostki.

Które sprawozdania podlegają badaniu?

Raz jeszcze przypominamy, że badaniu podlegają między innymi roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność: spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, a także jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Do kiedy badanie sprawozdania finansowego?

Ustawa o rachunkowości stanowi, że kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Kwiecień jest zatem absolutnie ostatnim dzwonkiem na dokonanie tej czynności. Termin na wykonanie badania upływa bowiem wraz z terminem do złożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym, czyli w dniu 15 lipca. Kierownik jednostki powinien złożyć zarówno roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jak i odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku niektórych jednostek także sprawozdanie z działalności.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Głównym przedmiotem naszej działalności są badania sprawozdań finansowych. Pod koniec marca nasz kalendarz wypełnia się nowymi zadaniami w tym zakresie. Staramy się jednak znaleźć czas także dla spóźnialskich. Jeżeli jeszcze nie wybrałeś biegłego rewidenta – zapraszamy do współpracy.