Wszystko, co musisz wiedzieć o audycie

Audyt to określenie, które w wielu przedsiębiorstwach odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Na stałe bowiem wpisane jest do firmowego kalendarza. Tak naprawdę jednak audyt może mieć różne oblicza. W różnych sytuacjach konieczne będzie także jego przeprowadzenie. Przedstawiamy zatem pakiet potrzebnych informacji na ten temat.

Czym jest audyt?

Audyt w takiej klasycznej i najbardziej powszechnej wersji to po prostu rewizja finansowa. Najczęściej skupia się na weryfikacji, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w odpowiedni, zgodny z przepisami sposób. Opinia z badania sprawozdania jest oczywiście przygotowana przez osobę posiadającą specjalne uprawnienia. Kompetentny jest w tym zakresie biegły rewident. Sprawozdanie z badania ma na celu ustalenie, czy dana jednostka (spółka) przedstawia swoją sytuację finansową, majątkową, a także wypracowany wynik finansowy, w sposób rzetelny i niewadliwy. Biegły rewident może jednak badać także inne aspekty działalności przedsiębiorstwa. Audytem będzie też chociażby określane badanie planu przekształcenia spółki. Oczywiście spółka może zdecydować się na przeprowadzenie audytu dobrowolnie. Najczęściej jednak przedsiębiorstwa podejmują takie kroki z uwagi na istnienie przepisów, które ich do tego obligują.

Kim jest biegły rewident?

Oczywiście nie każdy może zostać biegłym rewidentem i przeprowadzać profesjonalny audyt. Sprawozdanie finansowe może badać osoba, która spełnia przesłanki określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jako biegły rewident może zatem pracować osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ma nieposzlakowaną opinię;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne;
 • posługuje się językiem polskim  w mowie i piśmie.

Najważniejsze są jednak trzy ostatnie przesłanki. Osoba, która chciałaby wykonywać zawód biegłego rewidenta musi zatem:

 • posiadać potwierdzenie wydane przez Komisję Egzaminacyjną odbycia: rocznej praktyki w zakresie rachunkowości oraz co najmniej dwuletniej aplikacji w firmie audytorskiej albo trzyletniej aplikacji w firmie audytorskiej;
 • złożyć z pozytywnym wynikiem egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta wraz z egzaminem dyplomowym;
 • złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub jej innym upoważnionym członkiem.

Kiedy audyt to obowiązek spółki?

Dla niektórych podmiotów badanie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe. Biegły rewident dokonuje tej czynności w odniesieniu do rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz rocznych sprawozdań finansowych – kontynuujących działalność:

 • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek wskazanych w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
 • pozostałych jednostek, które w poprzedzający roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób; b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro; c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Dodatkowo badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR. Badać należy także roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

W zakresie planów przekształcenia obowiązkowe badanie planu przekształcenia wykonuje się już tylko w sytuacji przekształcenia spółki w spółkę akcyjną, co wynika z art. 559 § 1 k.s.h. – Plan przekształcenia w spółkę akcyjną należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych i planów przekształcenia. Kierujemy nasze usługi nie tylko do podmiotów, których ustawowym obowiązkiem jest przeprowadzenie audytu. Oferujemy swoją pomoc także tym, którzy po prostu chcieliby upewnić się, czy ich dane finansowe i rozliczenia podatkowe są rzetelne i poprawne. Dzięki audytowi dowiesz się, które obszary w Twojej firmie wymagają poprawy. Audyt pozwala też na zyskanie zaufania swoich kontrahentów. Jednocześnie umożliwia obranie odpowiedniego kursu i zdobycie cennych wskazówek na przyszłość. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu.