Wycena przedsiębiorstw – metody i wyzwania

Wycena przedsiębiorstwa to złożony proces. Wymaga kompleksowego spojrzenia na problem – uwzględnienia zarówno wartości poszczególnych składników majątku firmy, jak i przedsiębiorstwa jako całości. Co warto o niej wiedzieć? Z jakimi wyzwaniami należy się zmierzyć? Na te pytania odpowiadamy w naszym najnowszym artykule.

Kiedy przygotowuje się profesjonalną wycenę przedsiębiorstwa?

Od wyceny przedsiębiorstwa rozpoczyna się proces jego sprzedaży, udziałów w nim lub jego wyodrębnionej części. Wycena przyda się również w sytuacji wniesienia przedsiębiorstwa aportem do innego podmiotu lub ściśle przekształcenia – zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej. Czasem konieczność dokonania wyceny podyktowana jest również różnorodnymi decyzjami biznesowymi podejmowanymi przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Nie można także wykluczać „rozwodu” wspólników spółki i podziału majątku firmy. Niekiedy wyceną podpierane jest nawet badanie sprawozdania finansowego.

Wyzwania przedsiębiorców w procesie wyceny

Najczęściej największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest samo przygotowanie się do wyceny. Wydaje im się, że wystarczy podpisać umowę z rzeczoznawcą, a reszta stanie się sama. Tymczasem rzetelna i sprawna wycena w dużej mierze zależy od dobrej współpracy ze strony samych przedsiębiorców. To na nich bowiem spoczywa obowiązek skompletowania dokumentów i wszelkich niezbędnych informacji na temat sytuacji finansowej wycenianego przedsiębiorstwa. Istotne jest przede wszystkim zebranie danych finansowych za poprzednie lata oraz przygotowanie bilansu na dzień wyceny. Tu ważny jest udział księgowego. Następnie tworzy się prognozy/założenia do prognozy działalności na kolejne 2-3 lata oraz plany inwestycyjne. To zadanie osób zarządzających firmą. Rzeczoznawca będzie potrzebował także wszelkich harmonogramów spłat kredytów, pożyczek oraz leasingu.

Wyzwania rzeczoznawców w procesie wyceny

Dużym wyzwaniem w ramach wyceny przedsiębiorstwa jest także przyjęcie odpowiednich założeń do modelu oraz poszczególnych parametrów wyceny. Od nich w dużej mierze uzależniony będzie ostateczny wynik. Ich wybór podyktowany jest sytuacją konkretnego przedsiębiorstwa, ale mimo wszystko w pewnym zakresie jest subiektywny. Po dokonaniu wyceny możliwa jest jeszcze korekta pewnych założeń, ale rzecz jasna to wydłuża cały proces wyceny. Właśnie dlatego w procesie wyceny należy uwzględnić czas na ewentualne dyskusje oraz kwestionowanie poszczególnych, przyjętych parametrów przez wspólników czy inne osoby w jakiś sposób niezadowolonych z osiągniętego rezultatu. Tu ważna jest współpraca przedsiębiorców z rzeczoznawcami oraz nastawienie pozwalające na osiągnięcie kompromisu.

Jakie są metody wyceny przedsiębiorstwa?

Istnieją różne metody wyceny przedsiębiorstwa. Wybór konkretnej uzależniony jest od indywidualnej sytuacji. Każdorazowo rzeczoznawca dobiera metodę, która najlepiej odpowiada celowi wyceny oraz konkretnej firmie. Zasadniczo metody wyceny można podzielić na dochodowe, majątkowe, mieszane, porównawcze (rynkowe) oraz niekonwencjonalne. Najczęściej korzysta się z tych podstawowych, czyli dochodowej lub majątkowej. W ramach metod dochodowych można wyróżnić metodę zdyskontowanych dywidend, zdyskontowanych zysków oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). W obrębie metod majątkowych wyróżniamy natomiast metodę wartości księgowej, wartości odtworzeniowej, skorygowanych aktywów oraz wartości likwidacyjnej. Metody mieszane i niekonwencjonalne wykorzystuje się natomiast wtedy, gdy klasyczne, standardowe narzędzia zawodzą i konieczne jest dokonanie pewnych modyfikacji.

Różnice między poszczególnymi metodami wyceny

Zasadniczo majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw kładą nacisk na wartość aktywów firmy. Szczególnie istotna jest tutaj ocena realnej wartości aktywów netto i porównanie jej z wartością istniejących zobowiązań. Dochodowe metody wyceny skupiają się natomiast na wartości przyszłych strumieni dochodów (tak zwanych wolnych przepływach pieniężnych). Przyjmuje się przy tym koncepcję NPV, zakładającą, że wartość firmy równa jest sumie zdyskontowanych przepływów pieniężnych, przy czym dyskonto stanowi oczekiwaną stopę zwrotu z kapitału. Trudno powiedzieć, która metoda jest prostsza czy trudniejsza, bo każda ma swoją specyfikę i odrębne zasady. Jako profesjonaliści w tej dziedzinie wykorzystujemy wszystkie ze wspomnianych metod.

Wycena aktywów niematerialnych – dlaczego jest taka ważna?

Szczególnie ciekawym aspektem wyceny przedsiębiorstwa jest wycena aktywów niematerialnych. Przez nie rozumiemy w szczególności marki, znaki towarowe, know how, patenty, a nawet relacje z klientem. Nie da się ukryć, że w wielu przypadkach stanowią one fundament dla budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Nie można ich zatem pomijać w procesie wyceny, bo często stanowią największą siłę firmy. Wycena aktywów niematerialnych bywa jednak niełatwa, ponieważ należy w tym kontekście wziąć pod uwagę liczne zmienne. Trzeba też pamiętać o tym, że nie wszystkie prawa ochronne mogą podlegać wycenie.

Magnet Finance sp. z o.o. – finanse mamy pod kontrolą

W ramach Magnet Finance sp. z o.o. świadczymy różnorodne usługi, w tym wycenę przedsiębiorstw i innych aktywów. Współpracujemy ze specjalistami w zakresie rzeczoznawstwa, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swoim fachu. Ponadto w naszej ofercie znajdziesz doradztwo podatkowe, doradztwo księgowe i kontroling na godziny, a także wsparcie dla biur rachunkowych. Zapraszamy do kontaktu – telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.