Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Jedną z popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa jest również metoda porównawcza, która występuje w postaci metody mnożników rynkowych lub metody porównawczych transakcji, w oparciu o założenie, że wartość przedsiębiorstwa najlepiej zweryfikuje rynek –papierów wartościowych lub prywatnych transakcji. Jej częste stosowanie wynika przede wszystkim ze stosunkowo jasnych i niewymagających reguł, które nią rządzą. Jak wycenić wartość przedsiębiorstwa przy użyciu tej metody?

Na czym polega metoda porównawcza?

Chociaż wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą wydaje się jedną z najprostszych, wyceniający często niewłaściwie interpretują uzyskane wyniki. Zapominają oni bowiem o kilku, podstawowych zasadach metody rynkowej. Metody porównawcze pomagają ustalić wartość przedsiębiorstwa poprzez porównanie z podobnymi podmiotami. Metoda porównawcza zwykle polega na przemnożeniu wybranej wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa, spośród tych najlepiej określających jego potencjał dochodowy i majątkowy (wartości sprzedaży, zysku operacyjnego (EBIT,EBITDA itp.), zysku netto lub wartości księgowej) przez ustalony mnożnik finansowy. Mnożniki finansowe określa się natomiast, biorąc pod uwagę relacje wybranych wartości ekonomicznych do wartości rynkowej innych podmiotów porównywalnych. Czasami, brane są pod uwagę też mnożniki oparte na operacyjnych kategoriach branżowych takie jak: liczba hektolitrów piwa lub liczba abonentów. Wszystko skupia się zatem na jednym, prostym działaniu, w oparciu o dość przejrzysty wzór.

Rodzaje metod porównawczych

Metoda porównawcza występuje w dwóch wariantach – metodzie mnożników na rynku publicznym oraz metodzie transakcyjnych mnożników na rynku prywatnym. Przy pierwszej z nich bierze się pod uwagę mnożniki finansowe, ustalone w oparciu o wyniki finansowe i kursy akcji spółek porównywalnych, notowanych na giełdach papierów wartościowych. Z kolei druga opiera się na mnożnikach, określonych na podstawie wyników finansowych i wartości transakcyjnej spółek, będących przedmiotem transakcji na rynku niepublicznym (poza giełdą). Pierwsza metoda jest zdecydowanie bardziej popularna, z uwagi na łatwość uzyskania danych do porównania (dane finansowe spółek notowanych na giełdzie są powszechnie dostępne).

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą – etapy

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą wymaga przejścia przez siedem zasadniczych etapów. Po pierwsze konieczny jest wybór spółek porównywalnych. To na ich podstawie zostaną bowiem oszacowane mnożniki bazowe. Drugim krokiem jest właśnie wybór mnożników do wyceny. Stanowią one relację wartości rynkowej kapitału własnego do odpowiedniej wielkości ekonomicznej. Trzecim etapem jest dokonanie kalkulacji mnożnika bazowego w oparciu o grupę mnożników oszacowanych dla spółek porównywalnych. W czwartym kroku ustala się wartość kapitału własnego. W piątym określa się wartość korekt dodatkowych i koryguje się wycenę spółki według poszczególnych mnożników. Szósty etap obejmuje ustalenie wag dla poszczególnych mnożników bazowych (o ile wycena realizowana jest w oparciu o więcej niż jeden mnożnik). Finalnie natomiast wylicza się średnią ważoną wartości spółki, poprzez dodanie iloczynów skorygowanej wartości kapitału własnego.

Metoda porównawcza – metoda pomocnicza

Metoda porównawcza to dość łatwa metoda, bazująca na prostych obliczeniach. Większość osób, wyceniających przedsiębiorstwa, wykorzystuje ją jednak jako metodę pomocniczą albo sposób na wstępne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści korzystają z metody mnożnikowej na różnych etapach wyceny w odniesieniu do różnego typu przedsiębiorstw. Każda wycena i każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i dobrania odpowiedniej metody.