Wycena wierzytelności przedsiębiorstwa

W ramach świadczonych usług specjaliści Kancelarii Magnet nie tylko podejmują się kompleksowych audytów i przeglądów finansowych, oferują doradztwo podatkowe i finansowe oraz wykonują kontroling na godziny, ale również sporządzają wyceny przedsiębiorstw i innych aktywów. W tym zakresie często otrzymujemy zlecenia wyceny wierzytelności przedsiębiorstwa.

Dlaczego wycenia się wierzytelności?

Wierzytelności przedsiębiorstwa można sprzedać, tak samo jak inne jego aktywa. Aby stały się przedmiotem transakcji muszą jednak zostać odpowiednio wycenione. W tym celu konieczne jest ustalenie wartości rynkowej danej należności. W zależności od celu i zakresu wyceny, a także charakteru danej wierzytelności możliwy jest wybór odpowiedniego podejścia i metody wyceny.

Kto korzysta z wyceny wierzytelności?

Z usług wyceny wierzytelności najczęściej korzystają podmioty, obracające wierzytelnościami, zainteresowane funduszami sekurytyzacyjnymi, podmioty inwestujące w dłużne papiery wartościowe, a także przedsiębiorcy, którzy przy pomocy wierzytelności dokonują różnych operacji, takich jak ustanowienie zabezpieczenia na wierzytelnościach, zbycie lub zakup wierzytelności lub też aport wierzytelności w celu podwyższenia kapitału własnego.

Jakie są etapy wyceny wierzytelności?

Wycena wierzytelności składa się z sześciu zasadniczych etapów. W pierwszej kolejności konieczne jest określenie celu wyceny oraz zakresu prac. W drugim kroku ustalamy i kompletujemy dane, niezbędne do zrealizowania wyceny. Po trzecie dokonujemy analizy otrzymanych informacji i danych finansowych. W ramach czwartego etapu oceniamy ryzyko i szacujemy koszt finansowania. Z kolei kluczowe znaczenie ma krok piąty, który obejmuje sporządzenie modelu wyceny zgodnie z ustaloną wcześniej metodyką. Ostatni etap jest natomiast związany z prezentacją wyników przed klientem, a także przekazaniem mu raportu z wyceny.

Jakie są rodzaje wierzytelności, podlegające wycenie?

Co istotne w kontekście omawianego zagadnienia, istnieją różne rodzaje wycenianych wierzytelności. Możemy mówić na przykład o wycenie obligacji lub wierzytelności z tytułu dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie, mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone, kuponowe lub zerokuponowe. Wycena w tym przypadku polega na oszacowaniu wartości bieżącej przyszłych dochodów, wynikających z płatności odsetkowych i spłaty tych papierów wartościowych. Jednocześnie konieczne jest uwzględnienie ryzyka niewypłacalności i kosztów, które mogą wynikać z dochodzenia roszczeń w sytuacji niewypłacalności emitenta. Wycena może dotyczyć również wierzytelności zagrożonych, czyli takich, co do których istnieje wysokie ryzyko, iż dłużnik nie spłaci ich w wymaganym terminie. W tym przypadku wycena obejmuje między innymi oszacowanie wartości zabezpieczenia lub majątku, z którego możliwe jest dochodzenie roszczeń od dłużnika. Trzecim rodzajem wykonywanych przez naszych specjalistów wycen jest wycena portfela wierzytelności przeterminowanych. Jeżeli już doszło do niewypłacalności dłużnika, konieczne jest ustalenie krzywej odzysku wierzytelności, wynikających z jego portfela i kosztów postępowania windykacyjnego, a także stopy dyskontowej, która reprezentuje odpowiednią oczekiwaną stopę zwrotu. W oparciu o tę krzywą szacuje się natomiast obecną wartość przyszłych prognozowanych dochodów z wycenianego portfela w procesie jego windykacji. Czwartym rodzajem jest natomiast wycena należności handlowych, która polega na wyliczeniu wartości odzysku od należności, wynikających z kontraktów handlowych, przeznaczonych do zbycia. Przy czym konieczne jest uwzględnienie oczekiwanego terminu i ryzyka spłaty.

Kompleksowa wycena wierzytelności przedsiębiorstwa

Jak zatem widać dany rodzaj wierzytelności warunkuje sposób jego wyceny. Nasi specjaliści od lat zajmują się różnymi typami wyceny wierzytelności przedsiębiorstwa, a także innych składników majątkowych firm. Sporządzamy rzetelny i kompleksowy raport, który pozwoli naszym klientom na sporządzenie sprawozdania finansowego, podjęcie decyzji o realizacji danego projektu, a także przyda się do innych celów biznesowych. Zapraszamy do kontaktu!