Zmiany w analizie benchmarkowej od 2019 r.

W ostatnich artykułach pisaliśmy o tym, czym jest analiza benchmarkowa i w jak ją poprawnie sporządzić. Należy jednak wspomnieć o tym, że wskazane przez nas wytyczne mają zastosowanie wyłącznie do stanów faktycznych z 2017 i 2018 r. Rozliczając kolejne lata podatkowe, skorzystamy już z regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. Co się zmieni?

Dedykowane rozporządzenia

Przede wszystkim regulacja, dotycząca obowiązku sporządzania analizy benchmarkowej nieco ewoluowała i przybrała inny kształt. Przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT) oraz ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT) zostały uzupełnione przez wytyczne z aktów wykonawczych. 1 stycznia 2019 r. weszły bowiem w życie dwa rozporządzenia – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2515) oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2491).

Co się zmienia?

Znowelizowane przepisy poszerzają krąg podmiotów zobowiązanych do sporządzania analizy benchmarkowej. W oparciu o nowe regulacje w zasadzie każda większa transakcja będzie podlegała analizie. Zlikwidowany bowiem został wymóg osiągania obrotów powyżej 10 milionów złotych. Skontrolowana zostanie każda lokalna dokumentacja podatkowa, o ile tylko zostaną spełnione progi wartościowe tych transakcji. Obowiązującą granicą jest teraz próg 10 milionów złotych dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 miliony złotych dla transakcji usługowych i pozostałych. Z kolei w odniesieniu do transakcji, przeprowadzonych z podmiotami, mającymi swoją siedzibę w tak zwanych rajach podatkowych, obowiązek analizy benchmarkowej zaktualizuje się po przekroczeniu limitu 100 tysięcy złotych. W oparciu o nowe przepisy nie zmienił się natomiast termin aktualizacji analizy – nadal są to 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych uzasadnia aktualizację z większą częstotliwością.

Analiza zgodności

Nowością regulacji, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. jest również analiza zgodności. Obowiązek jej sporządzenia powstanie wtedy, gdy dla danej transakcji nie będzie możliwe sporządzenie analizy porównawczej albo nie będzie to właściwe ze względu na zastosowaną przez podatnika metodę weryfikacji cen transferowych. Taka analiza zgodności będzie prezentowała zgodność warunków, na jakich została zawarta dana transakcja kontrolowana z warunkami rynkowymi. A propos warunków rynkowych warto również wskazać, że nowe przepisy wprost sformułowały obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej.

Usługi Kancelarii Magnet

Specjaliści Kancelarii Magnet świadczą usługi, związane ze sporządzaniem rzetelnej i kompleksowej analizy benchmarkowej. Dla transakcji, objętych zmianami oferujemy również wykonanie stosownej analizy zgodności. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w którymś z prowadzonych przez nas biur.