WNT a WDT – jak rozliczyć transakcję z międzynarodowym kontrahentem?

Wielu polskich przedsiębiorców prowadzi swoją działalność na rynkach zagranicznych lub we współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy te transakcje trzeba w jakiś sposób rozliczyć. Czym jest WNT a czym WDT i jakie to ma znaczenie w kontekście podatku VAT? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów

Przeprowadzając transakcje z kontrahentami z Unii Europejskiej znać dwie instytucje – Przeprowadzając transakcje z kontrahentami z Unii Europejskiej trzeba znać dwie instytucje – Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) i Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT). Pierwsze z tych pojęć oznacza wywóz towarów z kraju, na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na terenie państwa znajdującego się na terenie Unii Europejskiej oraz przeniesienie prawa do rozporządzenia tymi towarami jak właściciel. Aby dana transakcja została zakwalifikowana jako WDT, konieczne jest spełnienie dwóch wymogów. Po pierwsze nabywca musi być czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym numer VAT UE spoza Polski. Po drugie natomiast sprzedawca musi zarejestrować się do VAT UE i posługiwać się numerem VAT UE z prefiksem PL. O ile oczywiście WDT wykazuje polski przedsiębiorca.

WDT – jak wygląda rozliczenie?

W ramach WDT możliwe jest korzystanie z preferencyjnej, zerowej stawki VAT. Aby z niej skorzystać przedsiębiorca musi nie tylko zarejestrować się do VAT UE i posiadać numer VAT z prefiksem kraju członkowskiego. Jednocześnie powinien posiadać dokumenty potwierdzające, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Oczywiście nie ma jednego dokumentu, który będzie tym odpowiednim. Wszystko zależy od sposobu wywozu towarów z kraju. Jeżeli przewozu dokonuje pośrednik, konieczne jest posiadanie dokumentów przewozowych, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa Unii Europejskiej. W sytuacji, w której to sprzedawca bezpośrednio dokonuje przewozu należy posiadać co najmniej korespondencję handlową z nabywcą, dokumenty potwierdzające zapłatę za towar, a także określenie towarów, ich ilości i potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę.

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów

Inną instytucją jest WNT. To nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysłane lub transportowane na terytorium Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Oczywiście zarówno nabywca, jak i dostawca muszą być podatnikami VAT. W kwestiach technicznych – WNT jest natomiast neutralne podatkowo dla polskiego nabywcy. Dokonuje on bowiem samonaliczenia VAT – wykazuje zarówno VAT należny (do zapłaty) w związku z dokonaniem czynności opodatkowanej, jak również VAT naliczony (do odliczenia), gdyż taka czynność stanowi dla niego zakup na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Unijny kontrahent wystawia mu natomiast fakturę bez kwoty VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. W efekcie kwota VAT należnego jest równa kwocie VAT naliczonego.

WNT – kwestie techniczne

W wyżej wskazanym zakresie trzeba tylko pamiętać o dwóch istotnych warunkach. Podatnik powinien bowiem otrzymać fakturę dokumentującą WNT w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, a także rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Niezależnie od rodzaju transakcji – WDT czy WNT – każdy przedsiębiorca dokonujący obrotu wewnątrzwspólnotowego powinien jako podatnik VAT-UE złożyć w formie elektronicznej informację VAT-UE. Wykazuje się tam WDT, WNT, a także świadczenie usług na rzecz kontrahenta z UE. Z raportowania wyłączone jest jedynie nabycie usług od kontrahenta z Unii Europejskiej.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Oferujemy naszym klientom kompleksową pomoc związaną z rozliczeniem Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów. W ramach prowadzonej działalności świadczymy bowiem doradztwo prawne i podatkowe. Przeprowadzamy także audyty i przeglądy finansowe, przygotowujemy sprawozdania, raporty finansowe, plany finansowe, prognozy i budżety. Zapraszamy do kontaktu.