Audyt i przeglądy finansowe – kluczowe aspekty

Tak naprawdę pojęcie audytu jest bardzo pojemne. Tym określeniem opisuje się różne warianty rewizji finansowej. Każda spółka na którymś etapie swojej działalności z takim audytem musi się zmierzyć. A niektóre są wręcz zobowiązane do jego regularnego przeprowadzania. O czym warto zatem pamiętać w tym kontekście?

Audyt to nie tylko badanie sprawozdania finansowego

Oczywiście pojęcie audytu kojarzone jest przede wszystkim z badaniem sprawozdania finansowego. Ten obowiązek każdego roku musi zrealizować wielu polskich przedsiębiorców. Wyznaczony biegły rewident dokonuje wówczas weryfikacji, czy sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone w odpowiedni, zgodny z przepisami sposób. Inaczej mówiąc, czy spółka przedstawiła swoją sytuację finansową w sposób rzetelny i niewadliwy. Audyt może mieć jednak zupełnie inne oblicze. W taki sposób określa się też badanie planu przekształcenia spółki oraz klasyczną, bieżącą rewizję finansową, która nie jest obowiązkowa i ma na celu sprawdzenie stanu finansów spółki.

Kiedy audyt to obowiązek spółki?

Audyt jest obowiązkowy w odniesieniu do rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz rocznych sprawozdań finansowych – kontynuujących działalność:

  • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek wskazanych w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości;
  • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
  • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
  • pozostałych jednostek, które w poprzedzający roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób; b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro; c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Dodatkowo badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR. Badać należy także roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

W zakresie planów przekształcenia obowiązkowe badanie planu przekształcenia wykonuje się już tylko w sytuacji przekształcenia spółki w spółkę akcyjną, co wynika z art. 559 § 1 k.s.h. – Plan przekształcenia w spółkę akcyjną należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.

Jak wygląda badanie sprawozdania finansowego?

Wybrana firma audytorska rozpoczyna swoje działania od zapoznania się z daną jednostką, jej strukturą wewnętrzną, organizacją, otoczeniem gospodarczym oraz korporacyjnym, a także funkcjonującymi w jej ramach procedurami. Na tej podstawie biegły rewident określa kluczowe aspekty badania oraz istniejące ryzyka, a następnie przygotowuje strategię i plan badania. Sprawne przeprowadzenie audytu wymaga od badanej jednostki współdziałania. Firma audytorska może bowiem żądać określonych dokumentów lub informacji. Biegły rewident może też kontaktować się z instytucjami finansowymi, kontrahentami, deponentami aktywów i innymi podmiotami trzecimi.

Magnet Audit sp. z o.o. – bezpieczeństwo w biznesie ponad wszystko

Audyt to nie tylko ustawowy obowiązek. To również mechanizm pozwalający ustalić, które sfery działalności wymagają poprawy. To coś, co buduje zaufanie wśród kontrahentów i inwestorów. To źródło rzetelnych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. To także szansa na obranie właściwego kursu i opracowanie skutecznej strategii działalności firmy. Potrzebujesz pomocy? Szukasz swojego biegłego rewidenta? Zapraszamy do kontaktu.