Czym jest kontroling?

Kontroling (czy też controlling) to system wewnętrznej informacji finansowej. Pojęcie to wywodzi się od angielskiego słowa “control”, czyli sterowanie (nie mylić z kontrolą). Dzięki temu mechanizmowi otrzymujemy pełną, kompleksową informację na temat funkcjonowania firmy. W ten sposób możliwe jest opracowanie katalogu działań, które usprawnią pracę przedsiębiorstwa. Kontroling stanowi przy tym trzon, jedną z podstawowych czynności, podejmowanych przez biegłych rewidentów, audytorów i analityków finansowych. Dlaczego warto skorzystać z tej możliwości?

W czym pomaga kontroling?

Jak już wspomnieliśmy kontroling nie oznacza kontroli, ale sterowanie. Ma on za zadanie nie tylko sprawdzać poszczególne sektory finansowe firmy, ale przede wszystkim prezentować korzystne dla firmy rozwiązania. Osoby, zajmujące się tą dziedziną współuczestniczą w wyznaczaniu celów firmy oraz koordynują działania, podejmowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Kontroling posiada wiele zalet. W ramach tego należy wymienić przede wszystkim ułatwienie planowania budżetu w przedsiębiorstwie. Z pełną informacją finansową jest to bowiem łatwe i szybkie. Dodatkowo mechanizm ten upraszcza przygotowanie danych bieżących i strategicznych, co staje się bazą przy podejmowaniu istotnych, strategicznych decyzji. Kontroling to także przydatne narzędzie, służące formułowaniu wskaźników, świadczących o kondycji firmy.

Jak wprowadzić kontroling w firmie?

Kontroling nie może obyć się bez skutecznych rozwiązań informatycznych, dlatego podejmując się tego zadania Kancelaria Magnet stale współpracuje z informatykami i programistami. Dlaczego informatyzacja jest konieczna? Przede wszystkim z uwagi na nieustannie narastającą liczbę danych i informacji, zauważalną presję konkurencji, konieczność posiadania wglądu w sytuację firmy z różnych perspektyw, a także przymus szybkiego, bezzwłocznego podejmowania decyzji. Doradzamy zatem jakie narzędzia będą najskuteczniejsze w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa. Zanim jednak dojdzie do wdrożenia jakichkolwiek rozwiązań, ważnym etapem kontrolingu jest przeprowadzenie kompleksowej analizy potrzeb i oczekiwań firmy. Weryfikujemy między innymi jaka jest złożoność systemu budżetowania, jakie obszary wymagają wspomagania informatycznego, a także z jakim kapitałem mamy do czynienia. Sam etap wdrożenia, rządzi się natomiast stałymi regułami. W ramach tego konieczne jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za proces wdrożenia, rozdzielenie zadań i kompetencji, ustalenie odpowiedniej polityki informacyjnej, a także zaplanowanie niezbędnych zmian funkcjonalnych w już istniejących, realizowanych procesach.

Co składa się na merytoryczną część kontrolingu?

Sprawnie wdrożony system informatyczny pozwala na przejście do kwestii merytorycznych. W ramach tego wymienić należy: budowanie budżetów (czyli swoiste planowanie danych), wielowymiarową analizę danych, tworzenie wskaźników, analizę odchyleń od zadanych wartości, raportowanie, a także kompleksowe zebranie dostępnych informacji. Co istotne, kontroling należy uznawać za swoisty podsystem zarządzania przedsiębiorstwem. Mechanizm ten częściowo przejmie, a częściowo wspomoże wszelkie, podejmowane w przedsiębiorstwie, procesy sterowania, planowania i kontrolowania.

Kim jest kontroler?

Różne podmioty mogą pełnić funkcję kontrolera. Istotne jest jednak, aby osoba ta dysponowała wystarczającą wiedzą i doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianych finansów. Takie cechy z pewnością posiada biegły rewident. Nasi konsultacji od lat obsługują przedsiębiorstwa w różnych branżach. Na swoim koncie posiadają między innymi takie projekty, jak: wdrożenie kalkulacji rentowności na różnych typach usług w branży usługowej (medycyna), wdrożenie metody kalkulacji kosztów działań (ABC) w branży produkcyjnej (kosmetyki), optymalizacja odchyleń przychodów i kosztów oraz przepływów pieniężnych w branży handlowej (artykuły reklamowe). Przy czym co istotne, funkcje kontrolera mogą być wykonywane zarówno przez odrębną komórkę organizacyjną, jak i w ramach przedsiębiorstwa (jako konkretne stanowisko pracy).

Kto może skorzystać z tej usługi?

Ofertę kontrolingu kierujemy przede wszystkim do osób, zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które potrzebują wdrożenia wewnętrznej informacji finansowej. Ten mechanizm przyda się przede wszystkim, tam, gdzie istnieją problemy z ustaleniem opłacalności świadczenia określonego rodzaju usług lub produkcji, a także rentowności całego przedsiębiorstwa. Zatrudnienie wykwalifikowanego kontrolera finansowe może być niezwykle czasochłonne i bardzo kosztowne. Właśnie dlatego świetną opcją jest oferowany przez nas kontroling na godziny. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: https://kancelariamagnet.pl/.