Czynny żal a rejestracja w CRPA

Tydzień temu na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano ważne informacje dla osób, które spóźniły się z rejestracją w CRPA. Niedokonanie zgłoszenia w terminie nie musi wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Wystarczy dopełnić formalności i złożyć czynny żal. Więcej informacji na ten temat przedstawiamy w naszym artykule.

Czym jest CRPA?

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) został utworzony 1 lutego 2021 r. Zastąpił on dotychczasowe rejestry prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy. Usługa rejestracji w CRPA jest bezpłatna. Należy jedynie uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych w przypadku jego złożenia. Do rejestracji w CRPA zobligowani są przedsiębiorcy, zamierzający po pierwsze wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą. Po drugie wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych we właściwym akcie i opodatkowanych zerową stawką akcyzy. Po trzecie wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Po czwarte dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo UE, w którym skażenie następuje. Do rejestracji są nadto zobowiązane podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobą fizyczną, zamierzające zużywać wyroby akcyzowe.

Jak zarejestrować się w CRPA?

Aby zarejestrować się w CRPA należy wejść na stronę internetową Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (https://www-2.puesc.gov.pl/) i założyć tam konto. Po zalogowaniu trzeba przejść do formularza rejestracyjnego WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]. Wypełnienie formularza jest dość intuicyjne. Można też skorzystać z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól. Należy pamiętać w szczególności o zaznaczeniu opcji „akcyza” w sekcji „obszary działania”, a także poprawnym uzupełnieniu pola z numerem NIP, z formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej, kodem PKD oraz adresami. Składany wniosek należy następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego lub kwotą przychodu (z PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji. Na koniec wystarczy wysłać formularz i odebrać UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru). Co przy tym istotne, podmioty zobowiązane mają ściśle określony czas na rejestrację w CRPA. Teoretycznie należało to zrobić do 30 czerwca tego roku. Aczkolwiek w przypadku rozpoczęcia rejestracji w systemie do 30 czerwca dopuszczalne jest jego ukończenie do 31 sierpnia 2021 r.

Co zrobić w przypadku spóźnienia?

Niezarejestrowanie działalności w CRPA w terminie nie musi wiązać się z negatywnymi dla przedsiębiorcy konsekwencjami. Konieczne jest jednak niezwłoczne dopełnienie tych formalności oraz złożenie tak zwanego czynnego żalu. Czynny żal to natomiast nic innego, jak zawiadomienie właściwego organu skarbowego (w tym przypadku właściwego w sprawach akcyzy naczelnika urzędu skarbowego) o popełnieniu czynu zabronionego. Przedsiębiorca musi dokonać tej czynności papierowo, elektronicznie lub ustnie do protokołu. Najprostsza jest oczywiście forma elektroniczna. Można do tego użyć skrzynki ePUAP lub portalu podatkowego. Minister Finansów nie opublikował żadnego, szczególnego wzoru czynnego żalu w przypadku spóźnienia się z rejestracją w CRPA. Można zatem wykorzystać w tym celu wzór ogólny. Oczywiście z rejestracją w CRPA oraz złożeniem czynnego żalu nie należy czekać. Przedsiębiorca uniknie bowiem kary, jeżeli dopełni tych formalności zanim zostanie wezwany przez właściwy organ administracji skarbowej.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet udzielają swoim klientom niezbędnego wsparcia również w zakresie rejestracji przedsiębiorstwa w CRPA. Rozwiewamy ewentualne wątpliwości i rozwiązujemy istniejące problemy. Zapraszamy do kontaktu.