Jak dokonuje się wyboru biegłego rewidenta?

Wraz z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach, nieco zmodyfikowane zostały zasady dokonywania wyboru podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego spółki. Jak obecnie wybiera się biegłego rewidenta, a właściwie firmę audytorską, mając na względzie art. 66 ustawy o rachunkowości?

Badanie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, badaniu przez biegłego rewidenta podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe określonych podmiotów, kontynuujących działalność. W ramach tego drugiego katalogu wymienione są przede wszystkim banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądze elektronicznego, spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji i tak dalej.

Kto wybiera biegłego rewidenta?

Wybór firmy audytorskiej, który wykona badanie sprawozdania finansowego podmiotu, powinien się natomiast odbywać zgodnie ze ściśle określoną procedurą. W art. 66 ustawy o rachunkowości wskazano, że wybory firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne, wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Takiego wyboru nie może natomiast dokonać kierownik jednostki.

Kto podpisuje umowę z biegłym rewidentem?

Nie oznacza to jednak, że kierownik jednostki nie posiada w tym zakresie żadnego zadania. To on bowiem zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie, który umożliwia firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W kontekście spółek handlowych pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego zawierana jest z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z ewentualną możliwością wydłużenia tego okresu o kolejne, dwuletnie okresy. Co istotne, koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

Kto ma uprawnienia do badania sprawozdania finansowego?

Oczywiście warto podkreślić, że badać sprawozdanie finansowe może tylko biegły rewident, który wykonuje zawód jako: osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, wspólnik firmy audytorskiej, osoba fizyczna, pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską lub osoba fizyczna, w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą, inna niż wcześniej wymienione, która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską. Stanowią o tym przepisy znowelizowanej ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ograniczenia w wyborze biegłego rewidenta

W kontekście wyboru biegłego rewidenta warto też zauważyć, że zarówno ustawa o rachunkowości, jak i ustawa o biegłych rewidentach teoretycznie nie ogranicza w żaden sposób liczby badań sprawozdań finansowych przez ten sam podmiot. Ustawa o biegłych rewidentach nakazuje jedynie rotację biegłych rewidentów, ale nie firm audytorskich. Faktyczne ograniczenie pojawia się natomiast w odniesieniu do jednostek zainteresowania publicznego. Kluczowy biegły rewident nie może bowiem wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż pięć lat i ponownie może je wykonywać dopiero po upływie dwóch lat.

Kancelaria Magnet – zaufani biegli rewidenci

Prawidłowy wybór biegłego rewidenta ma ogromne znaczenie. Warto bowiem pamiętać, że błędy w tym zakresie mogą skutkować nieważnością badania i w konsekwencji karami dla danej jednostki. Kancelaria Magnet od lat świadczy usługi, związane z badaniem sprawozdań finansowych. Oferujemy rzetelną i solidną usługę, wykonywaną przez naszych najlepszych specjalistów. Wspieramy rozwój biznesu i zapewniamy bezpieczeństwo finansowe. Zapraszamy do kontaktu!