Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym

W toku przeprowadzanych audytów oraz w trakcie badania sprawozdania finansowego zdarza nam się wykryć błędy w przygotowanych przez przedsiębiorców dokumentach. Nie musi to jeszcze oznaczać żadnych negatywnych konsekwencji dla naszych klientów. Ewentualne błędy należy skorygować.

Dlaczego w sprawozdaniach pojawiają się błędy?

Błędy pojawiające się w księgach i sprawozdaniu to najczęściej błędy arytmetyczne. Nieprawidłowe dane ujęte w dokumentach mogą także wynikać z niewłaściwego zastosowania polityki rachunkowości, mylnej interpretacji zdarzeń, ale i celowych działań wspólników spółki czy zatrudnionych w niej osób. Każdy przypadek wymaga interwencji. Na szczęście z pomocą tutaj przychodzi Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 – „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (KSR nr 7). To nim, a dokładniej treścią rozdziału V – „Poprawianie błędów” – należy się kierować przy dokonywaniu korekty.

Jakie są rodzaje błędów w księgach i sprawozdaniu?

Wspomniany Krajowy Standard Rachunkowości przewiduje trzy zasadnicze podziały błędów, jakie mogą pojawić się w księgach i sprawozdaniu finansowym. Po pierwsze podział ze względu na wpływ na jakość sprawozdania finansowego. Tutaj wyróżniamy błędny istotne i nieistotne. Po drugie podział ze względu na moment ich ujawnienia. Obejmuje on błędy wykryte przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed zatwierdzeniem, a także po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Po trzecie natomiast podział ze względu na moment popełnienia błędu, gdzie wyróżniamy błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym oraz błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych.

Błędy istotne i nieistotne – czym się różnią?

Pewnego wyjaśnienia wymaga podział na błędy istotne i nieistotne. Doprecyzowanie w tym zakresie znajduje się w art. 4 ust. 4a ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem zatem – stosując przepisy ustawy, jednostka kieruje się zasadą istotności. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne. W Krajowym Standardzie Rachunkowości dodano natomiast, że przy ocenie istotności konieczne jest łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ – chociaż każdy z nich osobna może być nieistotny – łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego.

Jak skorygować istniejące błędy?

Błędy, które zostały popełnione w bieżącym roku obrotowym, a jednocześnie zostały wykryte przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, można korygować w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Inaczej natomiast postępuje się w odniesieniu do błędów, które zostały popełnione w bieżącym roku obrotowym, zostały wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem. Te błędy, które uznane zostaną za istotne wymagają wówczas korekty w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego, a jednocześnie stosownej zmiany rocznego sprawozdania finansowego. Błędy nieistotne ujmuje się dopiero w księgach rachunkowych kolejnego roku obrotowego. Z kolei w odniesieniu do błędów wykrytych już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, ich skutki ujmuje się co do zasady w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym te błędy stwierdzono – wykryto.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Świadczymy kompleksowe usługi związane z badaniem sprawozdań finansowych oraz audytami finansowymi. Dzięki nim zyskasz bezpieczeństwo i dowiesz się, które obszary w Twojej firmie wymagają poprawy. Zdobędziesz też zaufanie swoich kontrahentów, którzy będą wiedzieli, że biznes prowadzisz w sposób przejrzysty. Przy okazji otrzymasz obiektywną informację na temat kondycji Twojej firmy, która pozwoli Ci na obranie dobrego kursu. Zapraszamy do kontaktu.