Kryteria selekcji podmiotów do analizy porównawczej – nowe rekomendacje MF (część I)

W październiku 2018 r. weszły w życie nowe przepisy, nakładające na przedsiębiorców nowe obowiązki. Chodzi o obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Z uwagi na wiele niejasności w obrębie tych przepisów, Ministerstwo Finansów stopniowo doprecyzowuje wspomniane regulacje. Ostatnio wydano rekomendacje, dotyczące kryteriów selekcji podmiotów do analizy porównawczej.

Czym jest Forum Cen Transferowych?

Forum Cen Transferowych to zespół opiniodawczo-doradczy, działający przy Ministrze Finansów. Zostało ono powołane w celu usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. Zespół przedstawia w formie pisemnej opinie, analizy, wnioski i propozycje, które dążą do ulepszenia wprowadzonych rozwiązań. W ostatnim czasie głównym zagadnieniem, podejmowanym przez Forum Cen Transferowych były kryteria selekcji próby dla celów przygotowania analiz porównawczych oraz dokonywania ich korekt. Znajdują one zastosowanie do standardowego procesu sporządzania typowych analiz porównawczych w oparciu o zewnętrzne bazy danych i metodę marży transakcyjnej netto.

Przedmiot działalności i branża

Pierwszym istotnym kryterium selekcji, stosowanym do analizy porównawczej, jest przedmiot działalności i branża firmy. Chodzi o to, aby znaleźć podmioty o potencjalnie porównywalnym profilu. Podobieństwo podmiotów, poddawanych analizie opiera się przede wszystkim na zastosowaniu kodów działalności gospodarczej (m.in. NACE, NAICS, PKD, ISIC). Dodatkowo dopuszczalne jest wyszukiwanie za pomocą tak zwanych słów lub zwrotów kluczowych, występujących w opisach podmiotów. Drugą możliwością jest zastosowanie wyszukiwarek internetowych, list rankingowych, list członków organizacji branżowych, oficjalnych rejestrów koncesji i certyfikatów. Konieczne jest jednak, aby ten spis był jak najbardziej obiektywny, przejrzysty, usystematyzowany i weryfikowalny.

Dostępność i kompletność danych finansowych

Istotna jest również weryfikacja dostępności i kompletności danych finansowych analizowanych podmiotów. Zazwyczaj przyjmuje się, że poszczególne dane (w tym sprawozdania finansowe firmy) powinny być dostępne dla większości lat z okresu podlegającemu badaniu, czyli przy 5-letnim okresie powinny to być co najmniej 3 sprawozdania, a przy 3-letnim okresie co najmniej 2 sprawozdania. Zgromadzone dane powinny być przy tym na tyle kompletne, by umożliwić późniejsze obliczenia wskaźników finansowych, niezbędnych do przeprowadzenia analizy porównawczej.

Skala działalności

Ważna jest także skala działalności analizowanych przedsiębiorstw. Mierzy się ją z reguły przy użyciu wartości przychodów ze sprzedaży. Czasem w ramach tego kryterium można też użyć innych wyznaczników skali działalności – na przykład sumy bilansowej albo wartości poszczególnych aktywów i pasywów, wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Kryterium geograficzne

Niewątpliwie duże znaczenie ma również kryterium geograficzne. Dzięki temu możliwa jest precyzyjna identyfikacja podmiotów, które zostały zarejestrowane na rynkach porównywalnych do rynku, na którym zrealizowano badaną transakcję. Możemy mówić chociażby o rynkach: lokalnych, regionalnych, europejskim oraz globalnym.

C.D.N.