Badanie sprawozdania finansowego w dobie pandemii – część I

Epidemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na niemal każdej branży i dziale gospodarki. Pewne zmiany nastąpiły również w pracy biegłych rewidentów. Jakiś czas temu Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) sformułowała zatem wskazówki, dotyczące badania sprawozdań finansowych. Co się zmieniło? Jak wygląda dzisiaj badanie sprawozdania finansowego?

Współpraca z klientem a niezbędne środki ostrożności

Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że wykonanie niektórych obowiązków stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione. PIBR już w połowie marca zachęcała zatem firmy audytorskie do kontaktu ze swoimi klientami w celu wypracowania dogodnych dla wszystkich rozwiązań. W wielu przypadkach zdecydowano się na zmianę warunków realizacji umowy, w tym przesunięcie terminów realizacji badania. Dodatkowo wielokrotnie wdrażano rozwiązania, które umożliwiały biegłym rewidentom zdalne załatwianie sprawy. Na przykład powszechnym mechanizmem stało się udzielanie zdalnego dostępu do systemów klienta. Kontakt z poszczególnymi przedsiębiorcami również przeniósł się niemal całkowicie do Internetu.

Zmiana podejścia do badania

PIBR w swoich wskazówkach stwierdziła również, że istotne jest uzyskanie przez biegłego rewidenta zrozumienia tego, w jaki sposób sytuacja, związana z koronawirusem, wpłynęła na badane sprawozdanie finansowe i sam proces badania. Biegli rewidenci zostali zatem w pewnym sensie zobowiązani, aby wyjść poza dotychczasowe ramy badania. Muszą uwzględnić również charakter późniejszych zdarzeń (po dacie bilansu), opinię kierownika jednostki na temat możliwości kontynuacji działalności przez tę jednostkę, a także kompletność i poprawność ujawnień w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności. Szczególnie istotny w tym zakresie jest opis ryzyk, ekspozycji przedsiębiorstwa na ryzyko, a także plan na przyszłość.

Zmiana warunków a korekta sprawozdania

Może się zatem zdarzyć, że zaistnieje konieczność dokonania pewnych zmian w sprawozdaniach. Kierownik jednostki jest bowiem zobowiązany do ujawnienia i oceny pewnych zdarzeń, zaistniałych po dacie bilansu. Chodzi o zdarzenia, które dostarczają dowodów o warunkach, jakie istniały w dacie sprawozdania finansowego (czyli w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz zdarzenia, które dostarczają dowodów o warunkach, jakie pojawiły się po dacie sprawozdania finansowego (czyli po dniu 31 grudnia 2019 r.). W ocenie PIBR w większości przypadków zmiany, związane z epidemią COVID-19, należy uwzględnić jako zdarzenia niekorygujące, a zatem wystarczy zamieszczenie odpowiednich ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Sprawa będzie jednak nieco bardziej skomplikowana, jeżeli dzień bilansowy przypadał na okres późniejszy, a zatem na przykład 1 kwietnia 2020 r. Wtedy zdarzenia, związane z COVID-19 należy uznać za korygujące i uwzględnić je w wycenie aktywów i zobowiązań.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Kancelaria Magnet aktywnie wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw. Oferujemy nie tylko usługi, związane z badaniem sprawozdań finansowych. Przeprowadzamy też audyty i przeglądy finansowe firm, udzielamy doradztwa finansowego i podatkowego, przeprowadzamy szkolenia i warsztaty dla pracowników, a także współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, dokonującymi wyceny przedsiębiorstw i innych aktywów. Zapraszamy do kontaktu.