Tarcza antykryzysowa – zwolnienie z ZUS tylko dla wybranych

Rządowy projekt ustawy w sprawie tak zwanej tarczy antykryzysowej niebawem trafi do senatu. Następnie, prawdopodobnie w niezmienionej formie, zostanie podpisany przez Prezydenta. W najnowszej wersji tego dokumentu wreszcie przewidziano zwolnienia z opłacania składek ZUS. No ale czy wszyscy będą mogli z nich skorzystać?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – co obejmuje?

Projekt uwzględnia zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnienie to ma dotyczyć składek, płaconych za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, a także innej umowy o świadczenie usług i osoby z nimi współpracujące.

Kto skorzysta ze zwolnienia?

Zwolnienie przysługuje podmiotom, które spełniają łącznie cztery warunki. Po pierwsze są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą. Po drugie wykonywały działalność przed dniem 1 lutego 2020 r. Po trzecie są mikroprzedsiębiorcami. Po czwarte natomiast nie korzystały z innych form pomocy dla przedsiębiorców, przewidzianych w tej ustawie. Jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zobowiązana do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia, musi spełnić dodatkowy wymóg. Zwolnienie będzie jej przysługiwało, jeżeli osiągnęła przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300 procent prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli nieco ponad 15.000 złotych.

Jak skorzystać ze zwolnienia?

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć stosowny wniosek do dnia 30 czerwca 2020 r. Można to zrobić w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE – ZUS). Na marginesie warto dodać, że mimo istnienia zwolnienia, za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przedsiębiorcy będą musieli złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami są zwolnieni z obowiązku ich składania.

Zwolnienie dla większych podmiotów, w tym spółek

Jak wynika z powyższego, zwolnienie nie przysługuje spółkom i większym podmiotom prawa gospodarczego. W projekcie ustawy przewidziano jednak dla nich pewną pomoc w postaci dofinansowania. Właściwy starosta może przyznać mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w tym składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych należy natomiast rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Ile może wynieść dofinansowanie?

Projekt ustawy wskazuje na pewne progi dofinansowania, w zależności od poniesionej straty, a więc zmniejszenia obrotów. Na przykład jeżeli spadek sięgnął progu co najmniej 30 procent, dofinansowanie może wynieść aż 50 procent sumy wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS. Maksymalny pułap to natomiast 90 procent sumy wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS. Co jednak istotne, przedsiębiorca przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii musi utrzymać stan zatrudnienia. W przeciwnym razie zwróci uzyskane dofinansowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć stosowny wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych szczególnych dokumentów i dowodów. Konieczne jest jednak złożenie stosownych oświadczeń, dotyczących między innymi spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, niezaleganiu w regulowaniu składek ZUS i zobowiązań podatkowych.

Kancelaria Magnet – dbamy o bezpieczeństwo finansowe naszych klientów

Specjaliści Kancelarii Magnet trzymają rękę na pulsie i na bieżąco śledzą zmiany w przepisach. Udzielamy też naszym klientom niezbędnego wsparcia w formie kompleksowego doradztwa. Zapraszamy do kontaktu.