Wycena przedsiębiorstwa metodą likwidacyjną

Jedną z popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa jest metoda rynkowej wartości likwidacyjnej. Stosowana jest najczęściej w kontekście przewidywanej lub rozpoczętej upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa. W jaki sposób wycenia się wartość firmy przy jej użyciu? Jakie są etapy postępowania osoby, dokonującej takiej wyceny?

Czym charakteryzują się metody majątkowe?

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa bazują na dokonaniu oszacowania wartości aktywów, pomniejszonych o obecne i przyszłe zobowiązania. Ich zaletą jest oparcie wyliczeń na rzeczywistych danych na temat rzeczowych składników majątkowych firmy, a co za tym idzie niewielka swoboda w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. Jako wady tego rozwiązania wskazuje się natomiast trudności w obliczeniu wartości intelektualnych przedsiębiorstwa, brak uwzględnienia w wycenie zagadnienia dochodowości przedsiębiorstwa, niemożność zastosowania tej metody w niektórych sytuacjach (na przykład tam, gdzie duże znaczenie ma wartość aktywów niematerialnych), a także wysoki koszt wyceny przy dużej liczbie aktywów, szczególnie nieruchomości. W ramach podejścia majątkowego możemy wyróżnić cztery zasadnicze metody: metodę skorygowanych aktywów netto (SAN), metodę rynkowej wartości likwidacyjnej, metodę odtworzeniową oraz metodę księgową.

Czym jest metoda rynkowej wartości likwidacyjnej?

Metoda rynkowej wartości likwidacyjnej stosowana jest w odniesieniu do przedsiębiorstw, zagrożonych upadłością, a zatem tych, które mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej. W ramach tej wyceny dokonujemy oszacowania wartości przedsiębiorstwa, którą to miałoby w przypadku jego likwidacji. Celem takiej wyceny jest stwierdzenie, czy bardziej opłacalna jest sprzedaż tego podmiotu, czy też jedynym wyjściem okazuje się jego likwidacja. Wycena pozwala przedsiębiorcy stwierdzić, jaka jest cena minimalna, której powinien domagać się od potencjalnego kupca.

Jakie są etapy wyceny przy użyciu metody likwidacyjnej?

Wycena przedsiębiorstwa w ramach podejścia majątkowego, metodą rynkowej wartości likwidacyjnej, polega na realizacji kilku etapów. Po pierwsze konieczne jest oszacowanie wartości sprzedaży aktywów, posiadanych przez przedsiębiorstwo oraz należności, które potencjalnie dałoby się odzyskać. Po drugie należy określić dyskonto z tytułu szybkiej sprzedaży dla poszczególnych, posiadanych aktywów. To dyskonto wskazuje na obniżkę wartości, która wynika z konieczności szybkiego upłynnienia aktywów. Po trzecie wymagana jest identyfikacja i ustalenie wartości obecnych i przyszłych zobowiązań przedsiębiorstwa, które wynikają z już zawartych umów. Po czwarte osoba, dokonująca wyceny przeprowadza kalkulację zobowiązań i aktywów podatkowych, które zmniejszają wysokość przyszłych płatności podatkowych. Oczywiście tej kwestii nie ogranicza się do podatku dochodowego. Po piąte natomiast dokonuje się kalkulacji kosztów potencjalnej likwidacji przedsiębiorstwa. Przy czym najczęściej największym kosztem w tym zakresie są odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników, bieżące koszty funkcjonowania podmiotu w okresie likwidacji, a także wynagrodzenie likwidatora i koszty procedury likwidacyjnej.

Polecamy nasze usługi!

Specjaliści Kancelarii Magnet zajmują się szeroko rozumianą wyceną przedsiębiorstw i innych aktywów. Z naszych usług chętnie korzystają właściciele firm, którzy przygotowują się do sprzedaży udziałów w firmie lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa, potencjalni inwestorzy a także syndycy, przeprowadzający likwidację jednostek. Sporządzamy szczegółowy raport z wyceny i doradzamy, jak bezpiecznie i korzystnie przeprowadzić daną transakcję. W ramach świadczonych usług oferujemy w szczególności: wyceny przedsiębiorstw różnymi metodami, wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wyceny wartości niematerialnych, wyceny wierzytelności, a także wyceny innych aktywów. Zapraszamy do kontaktu.