Wycena znaku towarowego

O wartości przedsiębiorstwa decyduje wiele elementów. W ramach tego wycenie podlegają nie tylko aktywa rzeczowe takie jak nieruchomości, urządzenia biurowe i zapasy, ale również wartości niematerialne, takie jak chociażby znak towarowy. Na czym polega taka wycena? Jak poprawnie wycenić znak towarowy?

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy jest pojęciem bezpośrednio związanym z wizerunkiem firmy. Nie jest on marką, chociaż bywa z nią często mylony. Biorąc pod uwagę klasyfikację tych dwóch pojęć, każdy znak towarowy jest marką, ale nie każda marka stanowi znak towarowy. Omawiany w niniejszym artykule znak towarowy jest zatem pojęciem znacznie węższym. Marka, będąca znakiem towarowym musi bowiem znaleźć się w rejestrze znaków towarowych. Z kolei zgodnie z definicją ustawową, zawartą w art. 120 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W szczególności znakiem towarowym może być: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub sygnał dźwiękowy.

Dlaczego wycenia się znaki towarowe?

Znak towarowy świadczy o randze przedsiębiorstwa. Każda szanująca się firma, z pewnością taki symbol posiada. Umożliwia to wzmocnienie jej prestiżu i znaczenia na rynku. Znak towarowy bowiem pozwala na odróżnianie danych towarów lub usług tego samego rodzaju na podstawie ich pochodzenia od określonego producenta. Wycena znaku towarowego może przydać się w różnych sytuacjach. Po pierwsze w sytuacji ubiegania się o kredyt (aktualizacja wartości majątku). Po drugie w odniesieniu do wnoszenia aportu do nowej spółki (przekształcenie kapitałowe spółki). Po trzecie w kontekście sprzedaży praw majątkowych (na przykład likwidacji lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa). Po czwarte wycena znaku towarowego może być przydatna w celu ustalenia wartości praw licencyjnych (chociażby w kwestiach podatkowych). Określenie celu wyceny znaku towarowego, będzie narzucało określony sposób jej sporządzenia.

Jak wycenia się znaki towarowe?

Wyceny wartości niemajątkowych, takich jak znaki towarowe, podejmują się specjaliści od wyceny wartości niematerialnych we współpracy z rzecznikami patentowymi. Mają oni do wyboru kilka możliwych metod. Korzysta się przede wszystkim z metody kosztowej. W jej obrębie możemy natomiast mówić o dwóch możliwych podejściach – odtworzeniowym i zastąpienia. To pierwsze zakłada, że koszt odtworzenia znaku towarowego stanowi wartość nakładów niezbędnych do jego ponownego uzyskania. Z kolei w oparciu o drugie podejście koszt zastąpienia określa koszt związany z odtworzeniem użyteczności wycenianego przedmiotu.Drugą zasadniczą metodą wyceny znaku towarowego jest metoda dochodowa – zwolnienia z opłat licencyjnych lub tzw. metoda MEEM – gdzie kluczowym elementem jest prognoza dochodów generowanych przez znak towarowy. Istnieje jeszcze trzecia metoda – rynkowa, która bazuje na porównaniu podobnych transakcji rynkowych z użyciem znaku towarowego.

Usługa wyceny wartości niematerialnych

Chcąc świadczyć kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorców, Kancelaria Magnet skupia specjalistów z zakresu wycen wartości niematerialnych. Oferujemy rzetelną i kompleksową wycenę znaków towarowych, sporządzoną w formie szczegółowego raportu. Dodatkowo, nasi rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi zapewniają doradztwo w zakresie bezpiecznego i najkorzystniejszego przeprowadzenia rejestracji i innych transakcji, dotyczących znaków towarowych. Zapraszamy do kontaktu!