Zmiany w analizie benchmarkowej od 2019 r. – część II

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, wytyczne, dotyczące sporządzania analizy benchmarkowej uległy zmianie. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje. Najważniejszym ich elementem jest rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Co należy o nim wiedzieć?

Co reguluje nowe rozporządzenie?

Rozporządzenie określa sposób i tryb:
oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych warunków,
określania wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania z zastosowaniem metod, wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka.

Jak wygląda badanie porównywalności?

Badanie porównywalności powinno uwzględniać w szczególności: cechy charakterystyczne dóbr, usług i innych świadczeń, przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie pełnią podmioty w porównywanych transakcjach, angażowane przez nie aktywa oraz ponoszone ryzyka, uwzględniając zdolność stron transakcji do pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka, warunki transakcji określone w umowie, porozumieniu lub innym dowodzie dokumentującym te warunki, warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji, a także strategię gospodarczą. Oczywiście porównanie ma dotyczyć zakresu, który może mieć istotny wpływ na warunki ustalone lub narzucone między podmiotami powiązanymi.

Dodatkowe warunki w odniesieniu do wartości niematerialnych

Jeżeli kontrolowane transakcje obejmują również wartości niematerialne, badanie porównywalności powinno uwzględniać też ocenę zdolności stron transakcji do pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka w odniesieniu do posiadania tytułu prawnego do wartości niematerialnych, jego ochrony i utrzymania, tworzenia wartości niematerialnych, w tym ich opracowywania, rozwijania wartości niematerialnych, w tym ich ulepszania oraz wykorzystania wartości niematerialnych. Dodatkowo, o ile analizowane wartości niematerialne są trudne do wyceny, analiza benchmarkowa musi też uwzględniać to, czy podmioty niepowiązane w porównywalnych okolicznościach: dokonałyby rekalkulacji wysokości pierwotnie ustalonej ceny w oparciu o klauzulę umowną, dotyczącą zmiany ceny, renegocjowałyby pierwotnie ustalone warunki, w tym wysokość ceny przedmiotu transakcji, przyjęłyby do rozliczenia porównywalnej transakcji płatności warunkowe, a także czy czy przeprowadzając prognozę ceny transferowej na dzień zawarcia transakcji uwzględniono wszystkie możliwe do przewidzenia przez podmiot powiązany okoliczności, mające wpływ na wysokość ceny transferowej.

Jakie są etapy analizy benchmarkowej?

Rozporządzenie wskazuje również, jakie są poszczególne etapy analizy benchmarkowej. Po pierwsze jest to określenie okresu, jaki powinien zostać objęty badaniem. Po drugie analiza informacji, dotyczących podmiotu powiązanego i jego otoczenia gospodarczego. Po trzecie natomiast analiza wszelkich okoliczności badanej transakcji kontrolowanej, jakie mogą mieć istotny wpływ na poziom ceny transferowej, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, angażowanych aktywów oraz ponoszonych ryzyk.

Jaki jest zakres wskazywanych informacji?

Należy również zauważyć, że w analizie benchmarkowej konieczne jest wskazanie nie tylko samych danych porównawczych, ale także ich źródła, sposobu pozyskania oraz wszelkich innych informacji, wykorzystanych w tym celu. Jeżeli natomiast cena transferowa trudnych do wyceny wartości niematerialnych została ustalona na podstawie informacji lub danych finansowych dotyczących zdarzeń przyszłych, w tym prognoz finansowych, to w celu oceny jej wartości rynkowej należy ocenić, czy informacje lub dane finansowe wzięte pod uwagę przy jej kalkulacji nie odbiegają istotnie od rzeczywistych danych i informacji finansowych.

Usługi Kancelarii Magnet

Specjaliści naszej kancelarii oferują usługi, związane ze sporządzaniem rzetelnej i kompleksowej analizy benchmarkowej. Dodatkowo zapewniamy pomoc przy wykonywanej analizie zgodności. Zapraszamy do kontaktu!